Chháu-tun Chheng-liân-hoē

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chháu-tun Chheng-liân-hoē Siāu-kài úi-oân koa 
 1.Pè Chheng-liân-hoē ê hoat-khí, 
Kàu-taⁿ í-keng moá nn̄g nı̂,
Chiū khui Chóng-hoē lâi soán-kí,
Ài-soán úi-oân thang tı̄-lí. 2.Hoē-tiúⁿ iû-goân Hoé-thó͘ sàng,
I sı̄ teh khui hı̂-pó͘ hâng,
Lé-pài kui jı̍t koaiⁿ tiàm-thang,
Ài hō͘ sı̀n-sim khah khin-sang. 3.Hù hoē-tiúⁿ sı̄ Âng Goân-tēng,
Lāu-pē sı̄ Kim-kang I-seng,
Chheng-liân phok-ha̍k nā hùn-chı̀,
Pùn-hoē bān-sū bē hùi-khı̀. 4.Su-kı̀ chiū-sı̄ Khó͘ Chúi n̂g,
Keng-êng siong-gia̍p tı̄ pún-chng,
Ū-sı̂ chhut-tiuⁿ khı̀ chin hn̄g,
Tùi tı̄ chit-bū kam-goān tng. 5.Koè-kè chiū-sı̄ Heng-ōng sàng,
Teh bē lông-kū kiam kho͘-tháng,
Chháu-tun sı̀n-chiá thâu chı̍t-ê,
Chiū-sı̄ i ê kò͘ lāu-pē. 6.Chong-kàu pō͘ sı̄ Tân Chúi-lâi,
I sı̄ chhut-miâ lí-hoat sai,
Chò lâng put-chí chin khóng-khài,
Soan-thoân tō lí chin ı̀-ài. 7.Im-ga̍k-pō͘ Chu-ài lú-sū,
Lı̂m Eng-sêng sı̄ i tiōng-hu,
Tùi tı̄ im-ga̍k ū chhù-bı̄,
Kó͘-bú gı̂m-si gâu chí-sı̄. 8.Chû-siān-pō͘ sı̄ A-gio̍k sàng,
Teh chò sán-pô tiōng-iàu kang,
Tùi tı̄ pı̂n-bı̂n gâu thiàⁿ-thàng,
Lāi goā bêng-ū put7-chí phang. 9.Kàu-io̍k-pō͘ Siok-cheng lú-sū,
Lāu-pē sı̄ goán ê Bo̍k-su,
Phín-hēng put-chí thang khó-chhú,
Kà Iù-tı̄ kho gâu kó͘-bú. 10.I-siōng kài-siāu ê úi-oân,
Ūi Chú hi-seng chin kam-goān,
Kı̂-kiû Siōng-chú toā kāng hok,
Hô-pêng êng-kng kui Ki-tok. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 599 koàn, 1935 nı̂ 2 ge̍h)