Chhân-bâ-á toè liû-hêng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Miau miau miau ! Miau miau miau ! 
Tó 1 chiah niau-á cháu lâi hái-piⁿ leh toā-sè-siaⁿ ?
Kan-nā ū thiaⁿ-kı̀ⁿ siaⁿ ,ná-ē bô khoàⁿ-tio̍h iáⁿ ?
Goân-lâi sı̄ 1 chiah chiáu-á leh chhoē-chia̍h .
I chhēng hoe-á-saⁿ ,thâu pa̍k thâu-chang-boé-á ,
Sı̄ hái-piⁿ khe-kháu táⁿ-pān siōng-kài khú ê-----Chhân-bâ-á .

(Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2005 kı̂, 2004 nı̂ 1 goe̍h 13 jı̍t)