Chhêng-peh tê m̄-sı̄ 1800 ê tê

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Kah: Chit phàu tê âu-ūn chán--o͘! It: Che sı̄ chhêng-peh tê, tong-jiân mā chán! Kah: Chhêng-peh tê, lí sı̄ kóng 1-kin 1800 ê tê? It: Sı̄ Chhêng-peh-kheⁿ chhut-sán ê Chhêng-peh tê--lah, m̄-sı̄ 1-kin 1800! Chù 1: Chhêng-peh-khı̄ⁿ mā kiò-choh Chhêng-peh-niá, tı̄ Lâm-tâu-koān Bêng-kan-hiang, hái-poa̍t 400kong-chhioh, put-sı̂ tà-tio̍h hûn-bū, hong-kéng siù-lē. Soaⁿ-téng chèng boē-chió thih-koan-im kap o͘-liông-tê, í “Chhêng-peh tióng-chheng tê”ê miâ-hō tùi goā hâng-siau, chiâⁿ siū hoan-gêng。 Chù 2: Chhêng-peh ê “lâm-pō͘ im”kap 1800 (chhêng-peh) sio-kâng.