Chhòng-sí hoē-tiúⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Loā keng-lí jia̍t-phut-phut thè sió-Ông--ê siāu-kài sin pêng-iú.
 “Chit-ūi Koeh-táng--ê sı̄ siā-thoân-kài ê lāu-sian-kak, mā sı̄ lán Tông-chè-hoē ê chòng-sí hoē-tiúⁿ!” 
 “Ná ē hō-chò chhòng-sí hoē-tiúⁿ, bô kah goā hó thiaⁿ--neh!” Sió-Ông--ê kám-kak chiâⁿ ngāi-gio̍h. 
 “Boē pháiⁿ thiaⁿ--lah! Tông-chè-hoē sı̄ i tı̄ 20 goā nı̂ chêng chhòng-lı̍p, liáu-āu chiah khai-sí ūn-chok--ê, tong-jiân mā sı̄ kiò chò chhòng-sí hoē-tiúⁿ!”