Chhù-kak-chiáu m̄ chia̍h-chhek

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Thiaⁿ hō͘ hó-sè ,sı̄ chhù-kak-chiáu , 
m̄-sı̄ chhù-chiáu-á ,mā m̄-sı̄ chhek-chiáu-á ,
Sûi-bóng goá mā-sı̄ chin-ài toà-tı̄ chhù-kak-thâu ,
m̄-koh tı̄ pêⁿ-iûⁿ chin hán-tit khoàⁿ-tio̍h goá teh kiâⁿ-ta̍h ,
Mā bē kā Lín thau chia̍h chhek . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2035 kı̂, 2004 nı̂ 8 goe̍h 24)