Chhù-lâm chhù-lú

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Pài-la̍k tiong-tàu, goán ang-á-bó͘ choh-hoé khı̀ Oân-lı̂m chia̍h hí-chiú. Hun-iàn khai-sí--a, chú-chhı̂-jı̂n tı̄ tâi-á-téng leh siāu-kài sin-lông kap sin-niû. "Sin-lông seⁿ-choh it-piáu jı̂n-châi, sı̄ N̂g--ka ê chhù-lâm; sin-niû bí-lē koh tāi-hong, sı̄ Tiuⁿ--ka ê chhù-lú. Kin-á-jı̍t chhù-lâm chhoā chhù-lú, sı̍t-chāi sı̄ lân-tit ê hó in-iân." Chāi tiûⁿ ê lâng-kheh thiaⁿ liáu, lóng it-tı̍t phah-pho̍k-á, chē tı̄ goán keh-piah ê 1-ê A-sáng tán phah-pho̍k-á phah soah, sè-sè siaⁿ á kóng: "Sı̄ m̄ sı̄ chhù-lâm iah-sı̄ chhù-lú,káⁿ a̍h to kâng kóng?"