Chhù pang lâng bô-miā sûi-lâng kò͘ sèⁿ-miā

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

7~8 goe̍h kúi-nā ê hong-thai toā-hō͘, sı̀-kè pang-soaⁿ thô͘-chhoah-lâu, kā Tâi-oân soaⁿ-tē pō͘-lo̍k chhiâng kah li-li lak-lak, mā kā koè-tō͘ khai-hoat ê soaⁿ-khu būn-tê chhiâng-chhiâng--chhut-lâi. Sin-tek Chiam-chio̍h, Gó͘-hong nn̄g-ê Soaⁿ-tē-hiong lō͘ tn̄g soaⁿ pang, sim-koaⁿ-thâu it-tı̍t chin khoà-liām Mintuio ê Lyekeng Yuma, 1~2 goe̍h-jı̍t lâi tiān-oē siān khà to bē thong, kan-taⁿ bat tı̄ tiān-sı̄ sin-bûn iáⁿ--tio̍h, chai-iáⁿ i lâu tı̄ soaⁿ--nih tàu hia̍p-chō͘ pō͘-lo̍k chai-bı̂n. Chit-má chiūⁿ-soaⁿ ê lō͘ thong--a, choaⁿ-á koat-tēng cháu lâi-khı̀ soaⁿ-téng khoàⁿ māi--leh. Chhia iân Sin-tek Lâm-chheng kong-lō͘ chiūⁿ-soaⁿ, sái tiám goā cheng kú chiah kàu Chheng-choâⁿ khe-piⁿ, khe-po͘ piàn chin chhián, chio̍h-thâu thô͘-soa chek kah kiōng-beh hām lō͘ pêⁿ-koân--a, tùi-bı̄n pō͘-lo̍k chhiâng--koè ê thô͘-soa iáu chı̍t-tui chı̍t-tui tún tı̄ lō͘-piⁿ. Se̍h-oan-thâu, àn chı̍t-choā lo̍h-kiā-lō͘ lo̍h--khı̀, koè chı̍t-pán kiô, tō-sı̄ hit-chūn pang-soaⁿ sí-lâng ê Mintuio Pō͘-lo̍k. Pō͘-lo̍k āu-piah-bı̄n hit-phı̀ⁿ soaⁿ-phiàⁿ thô͘-soa chhiâng--lo̍h-lâi, kàu-taⁿ iáu ū 10 kúi keng chhù tâi tı̄ lāi-té. Lō͘-piⁿ ê chhù hō͘ thô͘-chhoah-lâu lòng kah oai-ko chhı̍h-chhoa̍h, khoàⁿ kah sim-thâu lio̍h-á ē chhoah. Poâⁿ-koè soaⁿ-thâu, kàu Lyekeng ê pō͘-lo̍k kàu-sek, soah lâng bô tı̄--leh. Kap lō͘-piⁿ hn̂g--nih choh-sit ê siàu-liân-ke káng--khí-lâi, chiah chai-iáⁿ hit-mê ùi soaⁿ-téng siah--lo̍h-lâi ê chio̍h-thâu thô͘-soa ū chı̍t-chàn lâu koân, chit chūn kā khoàⁿ, hiah-ê hûn-jiah iáu lóng tı̄--leh. Lō͘-boé lâu jı̄-tiâu-á tı̄ hia tō lo̍h-soaⁿ. E-po͘ Lyekeng khoàⁿ-tio̍h jı̄-tiâu-á, khà tiān-oē lâi, kā goá kóng-tio̍h hit-kang i kap in ang thiⁿ-kng chhíⁿ--lâi, lâu-kha to lóng hō͘ thô͘-chhoah-lâu khàm--khı̀-a, in choaⁿ-á kín beh chông--chhut-khı̀, kàu Mintuio pō͘-lo̍k, tú-hó hit-phíⁿ soaⁿ-phiâⁿ ê thô͘-soa pang--lo̍h-lâi, hiám-á tō hō͘ chhiong--khı̀, chèng-keng sı̄ seⁿ-sí chı̍t-pō͘ ê khióng-pò͘ keng-giām. Kā i mn̄g khoàⁿ ē-tàng án-choáⁿ kā tàu-saⁿ-kāng, i ı̀n kóng bô hoat-tō͘--lah, chiah toā ê chai-hāi, ài chèng-hú ê la̍t chhú-lí chiah ū hoat--tit. Chit chām-á lâi, i tāi-piáu pō͘-lo̍k sı̀-kè cháu-chông, chèng-hú tan-ūi iáu sı̄ bô teh chùn-būn, chai-lān pó͘-chō͘ pun-pun--leh būn-tê kám tō ē kái-koat--a? Koh ū hong-thai beh lâi--a, i kā goá kóng, kan-taⁿ ē-tàng kı̂-tó, ǹg-bāng chit pái bē chō-chiâⁿ siuⁿ toā ê siong-hāi. Tn̂g-kú lâi soaⁿ-khu koè-tō͘ khai-hoat chiah sı̄ chai-lān siōng tı̍t-chiap ê khí-in, chai-lān liáu ê kiám-thó soah m̄-bat beh bı̄n-tùi chit ê būn-tê, châi-thoân chı̂ⁿ thàn-pá, lâng cháu--khı̀ tō bô in ê tāi-chı̀--a, koaⁿ-liâu chèng-kheh kè-sio̍k sím-cha he̍k-chún āu chı̍t-ê khai-hoat kè-oē, put-hēng tú-tio̍h hong-thai toā-hō͘, cháu-soaⁿ chhoah-lâu, chhù-pang lâng bô-miā sı̄ siáⁿ-lâng teh siū? (TGB Thong-sı̀n tē 62 kı̂, 2004 nı̂ 11 goe̍h)