Chhùi-am

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 SARS chin liû-hêng 
Oè-lâi oè-khı̀ chin hiau-hēng
Khó-tó só͘-ū ê i-seng
Ū-ê kóng chhùi-noā ū thoân-liám-sèng
Ū-ê kóng sı̄ in-ūi sèng
Bô-koán àn-choáⁿ, chhùi-am
It-tēng ài ēng Am-chhùi keh-lı̄
Kám ū lō͘-ēng?
M̄-kam kap Tiong-kok tn̄g-leng
Ài khı̀ hia poa̍h kám-chêng
Tiong-kok pı̄ⁿ-to̍k thoàⁿ kàu bı̄n-chêng
Kui toā phiáⁿ ê sèng-miā, kàu-sı̂
Siau-sit bô hêng