Chhē Thiⁿ-sài

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Iâ-so͘ sı̄ goá hó ê Bo̍k-chiá,
Ou-àm ê sı̂ I pó-hō͘ goá,
Kng-bêng ê sı̂ I iā bô lı̄ goá;
Gûi-hiám ê sı̂ I chhoā goá kha-pō͘,
Hō͘ goá lâi kiâⁿ tı̄ chiàⁿ-lō͘.
Chhoā goá, chhı̄ goá, thiàⁿ goá,
Hō͘ goá thang kap Lí éng toà. Soè-kiáⁿ.“A-bú ah, m̄-chai sı̍t-chāi ū-iáⁿ, ū thiⁿ-sài á-bô?” Lāu-bú.“Sèng-chheh kóng, ū iáⁿ.” Soè-kiáⁿ.“Ū-iáⁿ hò͘ⁿ, goá bat khoàⁿ-kı̀ⁿ lâng oē thiⁿ-sài ê ang-á; m̄-chai lí bat khoàⁿ-kı̀ⁿ chiâⁿ-sı̍t ê mah? ” Lāu-bú.“Goá siūⁿ káⁿ bat, chóng--sı̄ i ê chhēng-chhah m̄-sı̄ chhin-chhiūⁿ ang-á hit khoán.” Soè-kiáⁿ.“Goá beh lâi khı̀ chhē chı̍t ê thiⁿ-sài! Goá beh tùi toā lō͘ tı̍t-tı̍t cháu lâi khı̀, kàu goá chhē-tio̍h chiah soah.” Lāu-bú.“Án-ni chin hó! Goá iā beh kap lí choè tı̄n khı̀, in-ūi lí iáu soè-hàn, m̄-thang ka-ki chı̍t ê kiâⁿ hiah hn̄g.” Soè-kiáⁿ.“Goá taⁿ m̄-sı̄ soè-hàn! Goá ū chhēng-khò͘; taⁿ sı̄ toā-hàn lah.” Lāu-bú.“Ah, ū iáⁿ hò͘ⁿ. Goá soà boē kı̀-tit, chóng--sı̄ chiah hó thiⁿ, goá iā ài chhut-khı̀ sàn-pō͘ cheh.” Soè-kiáⁿ.“Chóng--sı̄ lí pái-kha, kiâⁿ-tio̍h hiah bān.” Lāu-bú.“Goá oē kiâⁿ khah kín, bián kiaⁿ.” Só͘-í in chiū khí-sin, gín-á ná cháu ná thiàu, lāu-bú iā chhun kha tı̍t-tı̍t chı̀n-chêng, tı̀-kàu gín-á liâm-piⁿ boē kı̀-tit i sı̄ pái-kha. Gín-á chı̀n-chêng kiâⁿ, chiū khoàⁿ-kı̀ⁿ tı̄ i bı̄n-chêng chı̍t chiah pe̍h-bé thoa bé-chhia teh lâi. Lāi-bı̄n chı̍t ê chin súi ê kùi hū-jı̂n teh chē, chhēng tiû-toān, iā ū pe̍h ê chiáu-mn̂g tı̄ i o͘-sı̀m-sı̀m ê thâu-mn̂g-téng teh iāⁿ. I teh tín-tāng ê sı̂, i só͘ chng-thāⁿ ê pó-chio̍h kap kim-khı̀ tı̍t-tı̍t sih, chóng--sı̄ i hit nn̄g lúi ba̍k-chiu pí hiah ê kim-kong-chio̍h koh-khah kng. Gín-á chiū cháu oá khı̀ bé-chhia piⁿ-á mn̄g i, kóng,“Lí sı̄ thiⁿ-sài á m̄-sı̄?” Kùi hū-jı̂n bô beh ı̀n i, kan-taⁿ lia̍h gín-á kim-kim siòng: āu--lâi kā sái-chhia--ê kóng chı̍t kù oē, iā bé-chhia sái-cheh, koáⁿ-kín choè i khı̀, kńg kàu thô͘-hún phōng-phōng eng. Thô͘-hún eng-jı̍p gín-á ê ba̍k-chiu kap chhùi, hāi i khùi kàu beh choa̍t--khı̀. I siūⁿ beh chhoán-khùi, iā ná teh jê ba̍k-chiu ê sı̂, hut-jiân i ê lāu-bú tè āu-bı̄n lâi, sûi-sı̂ ēng i só͘ hâ chhiⁿ-sek chho͘-pò͘ ê ûi-sin-kûn kā i chhit thô͘-hún. Gín-á chiah kóng,“Hit ê tek-khak m̄-sı̄ thiⁿ-sài!”Lāu-bú ı̀n kóng, “Bián kóng mā m̄-sı̄! Iā ū chı̍t ê thiⁿ-sài hit khoán!” Hit ê gín-á choè i koh chı̀n-chêng khı̀, tı̄ lō͘-piⁿ thiàu-lâi thiàu-khı̀, tı̍t-tı̍t cháu; iā i ê lāu-bú chı̄n só͘ oē, tı̍t-tı̍t tè i kiâⁿ. Bô joā-kú, gín-á tú-tio̍h chı̍t ê tē-it súi ê cha-bó͘ gín-á, chhēng kàu pe̍h-lia̍k-siak. I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ, sih-cheh sih-cheh, iā bı̄n chı̍t-chūn âng chı̍t-chūn pe̍h. Gín-á chiū hoah, kóng,“Lí tek-khak sı̄ thiⁿ-sài!” Hit ê cha-bó͘ gín-á bı̄n jú âng, chiū kóng,“Lí chit ê koai gín-á! Cha-àm mā ū lâng tùi goá án-ni kóng, lí chai mah? Goá chiaⁿ-sı̍t ū-iáⁿ chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài á-bô?” Gín-á kóng,“Ū-iáⁿ, lí sı̄ thiⁿ-sài!” Cha-bó͘ gín-á un-sûn phō i khí-lâi, chiū kā i chim. Chiū kóng, “Goá m̄-bat khoàⁿ-kı̀ⁿ gín-á chhin-chhiūⁿ lí chiah koai. Kā goá kóng, lí ná oē án-ni siūⁿ!”Chóng--sı̄ hut-jiân i ê bı̄n piàn. I hoah, kóng,“Oh! I tı̄-hia lâi teh-beh chih goá! Taⁿ goá ê pe̍h-saⁿ hō͘ lí ê oê bak lâ-sâm, iā thâu-chang hō͘ lí khiú kàu jû-jû khı̀. Kín cháu, tńg-khı̀ chhē lín lāu-bú!” I chiū hō͘ gín-á lo̍h-khı̀, khiok khin-khin-á, chóng--sı̄ in-ūi chin koáⁿ-kín, tı̀-kàu gín-á soà poa̍h-tó, nā-sı̄ cha-bó͘ gín-á bô khoàⁿ-kı̀ⁿ che, in-ūi koáⁿ-kín beh chı̀n-chêng khı̀ chhē i só͘ thiàⁿ ê lâng. Hit ê gín-á tó tı̄ lō͘-nı̍h teh háu, kàu i ê lāu-bú oá lâi khan i khí--lâi, iā ēng só͘ hâ chhiⁿ-sek chho͘-pò͘ ê ûi-sin-kûn chhit i ê ba̍k-sái. I chiū kóng,“Goá bô ài sı̀n hit ê sı̄ thiⁿ-sài.”Lāu-bú kóng,“M̄-sı̄, chóng--sı̄ kiám-chhái āu jı̍t-á oē; in-ūi i iáu siàu-liân.” Gín-á kóng,“Goá siān kah! A-bú ah, lí beh phō goá tńg-khı̀ bô?” Lāu-bú kóng,“Ná oē m̄ leh! Goá tiâu-tı̀ lâi mā sı̄ ūi-tio̍h án-ni.” Gín-á khı̂ⁿ tı̄ lāu-bú ê ām-kún, iā lāu-bú chhut-la̍t phō i, pái-cheh pái-cheh tı̍t-tı̍t kiâⁿ, soà chhiùⁿ i só͘ tē-it ài ê koa. Hut-jiân gín-á lia̍h lāu-bú ê bı̄n khoàⁿ-cheh, chiū kóng,“A-bú ah, goá siūⁿ, lí kiám m̄-sı̄ thiⁿ-sài mah?” Lāu-bú kóng, “Lí chit ê gōng-kiáⁿ! Sím-mı̍h lâng bat thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng thiⁿ-sài hâ chhiⁿ-sek chho͘-pò͘ ê ûi-sin-kûn?” Kóng-liáu choè i ná kiâⁿ ná chhiùⁿ-koa, koh chhun-kha choè i tı̍t-tı̍t khı̀, só͘-í bô lâng chai-iáⁿ i sı̄ pái-kha. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 539 koàn, 1930 nı̂ 2 ge̍h)