Chheⁿ-âng-teng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chheⁿ-âng-teng ū saⁿ sek 
Beh koè ài khoàⁿ-tio̍h chheⁿ-sek
Khoàⁿ-tio̍h âng-sek tio̍h thêng mài pek
N̂g-sek ài sió-khoá kè-ek Í-keng kàu lō͘-tiong chiah piàn-sek
Kín koè, thêng leh bô sim-sek
Tú kàu lō͘-kháu chiū piàn-sek
Thêng leh, mài koè khah ū tō-tek Ū lâng tùi chheⁿ-âng-teng ê saⁿ sek
Ìn-siōng bô siáⁿ chhim-khek
Kóng he sı̄ chham-khó ê hong-sek
Âng-teng i chông kah bı̄n-chheⁿ bı̄n-le̍k
Chheⁿ-teng i gāng-gāng m̄ chı̀n-chêng
N̂g-teng i ē-sái koè ē-sái thêng Mā i sek-bông
Khǹg i chun-siú kau-thong kui-chek
I koh kā lí gı̂n
Tùi lí bô kám-kek
Lia̍h lí chò tùi-te̍k.