Chheⁿ-hoan Loē-tē koan-kong

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tı̄ 9 goe̍h chhe tùi Tâi-oân ū nn̄g miâ ê Kéng-pō͘ chhoā 40 goā ê Chheⁿ-hoan koè lâi Loē-tē koan-kong. Chhú-sı̂ tāi-ke chai lán Pún-tó Chóng-tok-hú ū siat-hoat teh pêng-tiāⁿ chèng hoan-siā; só͘-í in ū kéng hiah-ê tâu-hâng kúi-nā hoan-siā ê thâu-ba̍k hō͘ in lâi Loē-tē. Chiàu Chèng-hú ê ı̀-sù sı̄ ài hō͘ Chheⁿ-hoan lâi khoàⁿ chē-chē ê kun-khı̀, kang-chhiúⁿ, peng-tūi, jı̂n-thó í-kı̍p bûn-bêng tin-kı̂ ê mı̍h in só͘ boē bat khoàⁿ--ê; kàu tńg khı̀ thang pò hō͘ in ê tâng-pau chai kap Jı̍t-pún tí-te̍k kàu boé tio̍h jı̄n su. Khiok ū khı̀ khoàⁿ kúi-nā só͘-chāi, jiân-āu tùi Tang-kiaⁿ lâi. Ū chhoā in khı̀ khoàⁿ Tōng-bu̍t kap Phok-bu̍t-koán. Tı̄ Tōng-bu̍t-koán lāi khoàⁿ-kı̀ⁿ chhiūⁿ, kóng sı̄ chúi-gû, chhiūⁿ ê pı̄ⁿ, kóng sı̄ chúi-gû boé. Jı̍p khı̀ Phok-bu̍t-koán lāi khoàⁿ hiah-ê sı̂-tāi jı̂n-hêng tiû-lia̍t-sek, phah-sǹg sı̄ chin ê lâng, tāi-ke saⁿ-cheⁿ beh tùi po-lê khı̀ kap in kóng oē. Hit-jı̍t khı̀ khoàⁿ hui-hêng-chûn tiap-á-kú tı̄ khong-tiong teh poe, tāi-ke toā gông-ngia̍h kóng, ché nā the̍h lâi khı̀ lán hia, lán chiū ē hō͘ in châu-bia̍t liáu-liáu. Khoàⁿ tio̍h peng-tūi chhau-liān chiū kóng, Hé!Jı̍t-pún lâng chin pún-sū, liân bé iā ē hiáu thiaⁿ in ê hō-lēng. Kı̂-û beh kóng bē-tit chı̄n. Sı̄ khoàⁿ tio̍h siāng-tó ê Chheⁿ-hoan ū tām-po̍h ê kám-sióng; iū-koh bô loā kú lín ài chū-chı̍p Hô-hoē, bē kı̀m-tit hián-bêng tông-chêng kia̍h pit siá kúi-kù. Bûn-bêng kap Iá-bân. Ta̍k lâng lóng kong jı̄n bûn-bêng iâⁿ-koè iá-bân sı̄ bān-poē; sui-sı̄ án-ni chit nn̄g pêng sı̍t-chāi sı̄ hiān-sı̂ lán pún-kok tông-kio̍k in-sū ê būn-tê. Nā iá-bân chhin-chhiūⁿ Chheⁿ-hoan, sı̄ lâng-lâng só͘ iàm-ò͘, khoàⁿ chò khı̂m-siù. Sè-kài it-téng kok lán pún-kok iā lia̍t chāi-lāi, sı̍t-chāi kham chheng chò bûn-bêng. Chhı̀ chiong bûn-bêng kap iá-bân 10 lâng tú 10 lâng lâi pí-kàu. Bûn-bêng kap iá-bân chū-jiân sı̄ thian-ian ê cheng-chha, nā-sı̄ sim-liām bô tek-khak khah iâⁿ chhiⁿ-hoan, kiám-chhái hoán-tńg put kı̍p. Chêng-nı̂ Jı̍t Lō͘ chiàu-cheng Lí-sūn-kháu, jı̂n-sò͘ sí ū loā-chē bān?Bûn-bêng boē khai ê sı̂-tāi, kám bat chı̍t-sı̂-á kú ê kau-chiàn, sí bû-bān-sò͘ ê lâng? Bûn-bêng kap iá-bân toā koh-iūⁿ, nā chhin-chhiūⁿ án-ni bûn-bêng ê te̍k tiông tı̄ tó-lo̍h?Tng chit-tia̍p bûn-bêng ê 20 sè-kí nā khoàⁿ chheng-liân chiū khó-í liáu-kái. Tāi-khài chhú-sı̂ lâng lóng sı̄ lı̄ kí chú-gı̄, ka-tı̄ nā hó put-koán-thaⁿ, seng-chûn kèng-cheng m̄ chai chū kak chū tiōng ê goân lí. lū-koh chhin-chhiūⁿ hit-hō chheng-liân ê tūi-lo̍h, bē thang chı̄n sǹg. Chóng pau-hâm kóng, Tō-tek jı̍t-jı̍t soe-bı̂, bûn-bêng goe̍h-goe̍h chı̀n-pō͘. Goá m̄-sı̄ choa̍t-tùi-tek teh lūn bûn-bêng m̄ hó tio̍h thàn iá-bân; só͘ iàu-kín sı̄ ài lán tio̍h siūⁿ bûn-bêng-siōng ê bûn-bêng. Sio̍k tı̄ Ki-tok-kàu ê Lia̍t-ūi chu-kun ah! Lán pún-tó ê chheng-liân sui-sı̄ boē siū-tio̍h hiah toā ê éng-hióng, kám m̄ tio̍h thàn chit-tia̍p kái-kek ê sı̂, ūi-tio̍h Chú ēng kong-kiōng-sim, koáⁿ-kín kiàn-siat tú-hó ha̍p hiān-sè ê ha̍k-hāu, chai-poê chú-tē hō͘ in chiong-lâi ha̍k-būn kap tō-tek pêⁿ-pêⁿ kiâⁿ, chiū bián lâu phoà-siùⁿ ê hoân-ló. Jı̂n-lūi lóng sı̄ Siōng-tè ê kiáⁿ. Hiah-ê Chheⁿ-hoan sui-sı̄ iá-bân ná khı̂m-siù, kú iā sı̄ jı̂n-chéng, pêⁿ-pêⁿ sı̄ lán ê tâng-pau, iā sı̄ Siōng-tè só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ-jı̂. Chit-sı̂ in sui-sı̄ iá-bân, siat-sú lán nā ū sèⁿ-miā, chiū ún-tàng thang khoàⁿ in bûn-bêng ê jı̍t-chí. Kok-ka í-keng ū koan-sim ài hō͘ in kui-hoà siū kàu-io̍k, chiū lán iû-goân ū koan-hē; kiám m̄ tio̍h siat hoat-tō͘ khı̀ thoân tō-lí hō͘ Chheⁿ-hoan thiaⁿ mah?In iû-goân ū lêng-hûn, iā ē siūⁿ kèng Sı̂n ê sim; tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng bô hun-piat pí-chhú. Lia̍t-ūi hiaⁿ-tı̄ chí-moē ah! Hi-seng ê gı̄-bū sím-mı̍h lâng tio̍h chı̄n?“Nā goá ē kiù hiaⁿ-tı̄ kut-jio̍k ê chı̀-chhin, chiū khı̀-choa̍t Ki-tok iā kam-goān.” “Khoàⁿ-kı̀ⁿ ê hiaⁿ-tı̄ siōng-chhiáⁿ bē hiáu thiàⁿ, boē khoàⁿ-kı̀ⁿ ê Siōng-tè thài ē hiáu thiàⁿ I”? (Tâi-lâm Kàu-hoē-pò tē 319 koàn, 1911 nı̂ 10 ge̍h)