Chheng-chhun Nn̄g Hoê Sū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Saⁿ-á-khò͘ kap sin-khu 
Sı̄ nn̄g hoê sū
Lo̍h-hō͘ kap hō͘-soàⁿ
Sı̄ nn̄g hoê sū Chò-ài kap sió hō͘-soàⁿ
Sı̄ nn̄g hoê sū
Ài-chò kap chêng-ài
Sı̄ nn̄g hoê sū Ài-chêng kap kiat-hun
Sı̄ nn̄g hoê sū
Khai-chı̂ⁿ kap kim-chı̂ⁿ
Sı̄ nn̄g hoê sū Sı̂-kan kap nı̂-lêng
Sı̄ nn̄g hoê sū
Chheng sı̄ chheng chhun sı̄ chhun
Chheng-chhun goán bô tòng-chò
Chı̍t hoê sū