Chheng-liân-hoē-koa

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chheng-liân-hoē-koa 
 1.Tı̄ Chú soaⁿ-piⁿ, goá sim hiahN-chhíⁿ, 
Oán-jiân ná chēng-chúi-piⁿ;
Hoe-ba̍k bō͘-sēng, chhiⁿ-chhùi tn̂g nı̂,
Chiáu-chiah gı̂m si hoaⁿ-hí.
Ū Chú lâm-lú, chheng-liân iûⁿ siaⁿ,
Thiⁿ gı̂m tē hô, thoân-thé kiat chiâⁿ,
Pò-thoân : Lêng, Tı̀, Tek, Thé chiâu-pı̄,
Ūi Chú, ūi goá kap lí. 2.Chheng-liân lâm-lú, siaⁿ-im chê gı̂m,
Hô-hâi soaⁿ koân hái chhim;
Kap Chú kiat-liân saⁿ-thiàⁿ bô chı̄n,
Lêng-hûn, tı̀-hūi jı̍t sin .
Thian-kok tı̀-hūi, oa̍h-miā pún-goân,
Pek-chhiat khún-kiû, Chú sù oân-choân,
Chhim chai sè-kài ò-biāu bô chı̄n,
Ūi Chú, ūi lán Tó-bı̂n. 3.Tek-hēng tùi Chú sèng-kiat oân-chiâⁿ,
Sin-thè pêng-an ióng-kiāⁿ,
Hia̍p-le̍k tâng-sim, hián-chhut saⁿ-thiàⁿ,
Ná kú ná hó miâ-siaⁿ.
Goān lán tāi-ke, sim tâng it thé,
Jia̍t-sim khò Chu8, hian thiⁿ koāⁿ tē,
Lı̄-ek chèng-lâng, êng kui Siōng-tè,
Chheng-liân-hoē bān-bān sè. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 556 koàn, 1931 nı̂ 7 ge̍h)