Chhiáⁿ khoàⁿ toā Chhám-sū

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Phí-jı̂n siū phài lâi toà Chhân-tiong,oá beh saⁿ nı̂ kú; chiàu só͘ keng-koè,tē-hng ê hoat-ta̍t chin-kín. Chia sı̄ kin-chio ê chhut-sán-tē, tı̀-kàu thàn-tio̍h chı̂ⁿ ê lâng chin chē. Tng teh hoat-ta̍t,hoaⁿ-hí ê sı̂, hut-jiân tú-tio̍h toā chai-eh.Tı̄ jı̄-goe̍h 20 jı̍t ngó͘-chêng oá nn̄g tiám cheng, tùi siāng lāu-jia̍t ê ke-tiong hoat-hoé. Hit-sı̂ tú lâng teh siāng tāng-bı̂n,tı̀-kàu hoah lóng bô kiù-peng. Tng lâng kàu ê sı̂, hoé toā-iām, pak-hong toā thàu; tı̀-kàu tiōng-iàu ê tiàm-thâu lóng sio--khı̀, lóng-chóng sio-liáu gō͘-cha̍p-gō͘ hō͘. Che chēng ū Chhân-tiong boē-bat ū ê toā chai-eh; sı̍t-chāi chin toā khó-lı̂n-tāi. Ū-ê kan-ta ba̍k-kho͘ âng, ū-ê hoân-ló kàu gōng-gōng. Hiān-sı̂ bô chhù khiā, bô mı̍h chia̍h, tı̀-kàu tio̍h khı̀ pa̍t lâng tau hioh-khiā. Án-ni siū sio--ê kè-keh lóng-chóng iok ū jı̄-cha̍p goā bān. Kai-chài lâng lóng bô siū-hāi. Ah ! chit téng-hō ê chhám-kéng, khoàⁿ-liáu chin kan-khó͘. Siū sio hit chá-khí, bô thiaⁿ tō-lí ê lâng, chin-chē chú pn̄g, moê, chhut lâi hō͘ lı̂-chai--ê chí-ki; koh hiān-sı̂ iā chin-chē lâng teh kià-hù chı̂ⁿ kap bí, lâi teh kiù-chō͘. 
Chhân-tiong Kàu-hoē ê sı̀n-chiá khah chē lóng toà tı̄ ke-chhı̄-nı̍h, chóng-sı̄ kai-chài kan-ta chı̍t hō͘ siū liân-lūi tı̄ Chhân-tiong. I sı̄ Chhân-tiong Kàu-hoē thâu chı̍t-ê sı̀n-chiá, hiān-sı̂ chiú-koáⁿ,iā sı̄ kàu-hoē tiong lú-kài ê toā jia̍t-sim-chiá, toā bô͘-hoān-chiá; lé-pài-jı̍t tû toā phoà-pı̄ⁿ í-goā lóng m̄-bat hioh. Ka-têng lûn-liû ê lé-pài, sui-bóng tú-tio̍h hong, hō͘, koâⁿ-léng, koáiⁿ-á kia̍h-teh iā chhut-se̍k. Tı̄ kū-le̍k ê sin-chiaⁿ koh khí saⁿ keng-poàⁿ chng-thia̍p ê hiā-chhù, hiān-sı̂ iáu-boē sím-mı̍h oân-kang. Khí chhù ê chı̂ⁿ, khah chē sı̄ kā lâng chioh-ê. Chit-pang lóng siū-sio, iok liáu chheng-goā kho͘, kin-á-jı̍t siū lūi kàu án-ni, lán kiám-thang pàng i teh kan-khó͘ ? 
Ah ! hiān-sı̂ bô thang chia̍h, bô thang toà, koh sı̄ chiú-koáⁿ, chêng tiàm-kháu soè lâng, siu tiàm-soè teh koè-jı̍t; kin-á-jı̍t lóng chò chı̍t-ē-khı̀, chhú-khı̀ ê seng-oa̍h beh cháiⁿ-iūⁿ leh ? Goán khoàⁿ-liáu chin khó-lı̂n, só͘-í ài kiû lia̍t-ūi tông sio̍k Chú ê hiaⁿ-ché, kín kia̍h koân-chhiú,lâi tàu kiù-chō͘, ǹg-bāng tùi lán ê saⁿ-thiàⁿ, ē-thang toā êng-kng Kàu-hoē kap Siōng-tè, in-ūi tùi chit-ê chai-lān, Chhân-tiong chèng lâng kiû thiⁿ ê sim lóng hoat-hiān, tāi-ke kóng sı̄ thiⁿ-ı̀; iā ū thiaⁿ lâng teh kóng, in pài Siōng-tè ê to iā ē sio--khı̀. Án-ni kiám m̄-sı̄ teh hián-bêng in m̄ bat Siōng-tè sı̄ in ê Thiⁿ-pē mah ? só͘-í toā ǹg-bāng lia̍t-ūi ê thiàⁿ-thàng lâi thiàⁿ kàu tı̄ goán ê kàu-hoē tiong ê siū-lān-chiá. Bāng khoàⁿ Pò ê hiaⁿ-ché saⁿ-thè kı̂-tó, thang tùi khó͘-lān lâi siu chin-chē hó koé-chí. Nā ū hó sim-ê, chhiáⁿ kià tùi Chhân-tiong Jı̂n-hô Siong-hoē, Tân Sin-châi siu. 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 480 koàn, 1925 nı̂ 3 ge̍h)