Chhiáⁿ lāu-su hō͘ ha̍k-seng chèng-khak ê koan-liām

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Goá chit-má tha̍k tāi-ha̍k 2-nı̂-á, siōng koè chin chē lāu-su ê khò, ū ê lāu-su siōng-khò siōng kàu chı̍t-poàⁿ, tō kóng “Lán Tiong-kok-lâng......”, nā bô tō-sı̄ kóng “Lán 5000 tang ê thoân-thóng......”, piān-nā kóng tio̍h『華陀』, tō kóng sı̄『我國的華陀......』, chin chē lē, kóng bē liáu, ū kúi-nā pái goá chiok siūⁿ beh gia̍h-chhiú kā lāu-su kóng: “Lāu-su, lí beh chò Tiong-kok-lâng sı̄ lí ê tāi-chı̀, m̄-koh, goá sı̄ 1 ê chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ ê Tâi-oân-lâng, m̄-sı̄ Tiong-kok-lâng.” Goá chū sè-hàn tō chia̍h Tâi-oân bí, lim Tâi-oân chúi, iōng--ê sı̄ sin-tâi-phiò, m̄-sı̄『人民幣』, kóng goá sı̄ Tâi-oân-lâng bô jı̄m-hô m̄-tio̍h. Ia̍h ū lâng kóng lán ê chó͘-sian sı̄ Tiong-kok-lâng, só͘-í lán mā-sı̄ Tiong-kok-lâng, m̄-koh, Tâi-oân chit tè thó͘-tē sı̄ goá sêng-tióng ê só͘-chāi, goá tùi i ū kám-chêng, ū thiàⁿ-sioh ê sim, tùi Tiong-kok put-tàn bô jı̄m-hô ê kám-chêng, jı̄-chhiáⁿ liáu-kái Tiong-kok ê le̍k-sú kap chèng-tı̄ liáu-āu, hō͘ goá koh khah thó-ià Tiong-kok, in-chhú, bô lâng ē-tàng pek goá ûi-poē goá ê liông-sim, kiò goá kóng kā-tı̄ sı̄ Tiong-kok-lâng; mā bô lâng ē-tàng bú-jio̍k goá, kiò goá sı̄ Tiong-kok-lâng! Goá chai-iáⁿ, tāi-pō͘-hūn lāu-su lóng siū KMT ê toā Tiong-kok ı̀-sek éng-hióng, tān-sı̄ tı̄ chit ê bı̂n-chú sı̂-tāi, chò lāu-su--ê, kēng-ka ài chiong chèng-khak ê koan-liām kà hō͘ ta̍k-ê ha̍k-seng chai-iáⁿ, chhin-chhiūⁿ “Tiong-kok” chit ê kok-ka kin-pún tō-sı̄ 1949 nı̂ chiah sêng-lı̍p--ê; lán Tâi-oân chit tè tó-sū bo̍k-chêng hō͘ “Tiong-hoâ-bı̂n-kok” chit ê chèng-koân thóng-tı̄, lán Tâi-oân-lâng iáu bô ka-tı̄ ê kok-ka, lán iû-goân sı̄ goā-lâi chèng-koân sı̍t-bı̂n thóng-tı̄ ê tùi-siōng......téng-téng ê koan-liām, nā-sı̄ lāu-su ū kā chiah-ê koan-liām kà hō͘ ha̍k-seng, goá siong-sı̀n bián joā kú, lán it-tēng ē-tàng kā “Tiong-hoâ-bı̂n-kok” ián hō͘ péng, khí-chō sin kok-ka! Lēng-goā koh ū 1 ê giâm-tiōng ê būn-tê, tō-sı̄ gí-giân ê būn-tê. Lāu-su siōng-khò lóng iōng Pak-kiaⁿ-oē teh siōng, ài chai-iáⁿ, Pak-kiaⁿ-oē tı̄ lán Tâi-oân m̄-sı̄ èng-kai--ê, goá lóng chiong i tòng-chò sı̄ goa-kok-oē lâi iōng, Tâi-oân-lâng èng-kai ài thoân-kiat, kiōng-tông tùi-khòng Pak-kiaⁿ-oē chiah tio̍h. Goá kiàn-gı̄ lāu-su chı̄n-liōng ē-tàng iōng Tâi-oân-oē siōng-khò, án-ne lâi, ē-tàng hō͘ ha̍k-seng chiap-chhiok tio̍h bó-gí ê ki-hoē, lán ê bó-gí iā chiah bē siau-sit--khı̀. Goá chin ài goá ê lāu-su, tān-sı̄ goá koh khah ài chin-lí. Tı̄ tha̍k-chheh ê koè-têng tiong, goá ē put-toān cháu-chhoē chin-lí, hi-bāng choân-kok ê lāu-su chiong chin-lí kà hō͘ ha̍k-seng, mài hō͘ ha̍k-seng chhò-ngō͘ ê koan-liām, nā bô, siū-tio̍h siong-hāi put-chí sı̄ ha̍k-seng, siā-hoē, sı̄m-chí sı̄ kui-ê kok-ka! (TGB Thong-sı̀n tē 57 kı̂, 2004 nı̂ 6 goe̍h)