Chhiùⁿ koa kap chhiò koa

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

A-eng! Lâi ! A-ı̂ kà lí chhiò 1-tiâu chin hó chhiò ê koa: “Goá beh tha̍k chheh--ō͘! Goá beh tha̍k chheh--ō͘ ! Goá beh lâi-khı̀ tha̍k-chheh--ō͘!” A-eng chhùi-á tu̍h-tu̍h: Ā bô hó chhiò, koh kóng chin hó chhiò, goá bô ài chhiùⁿ. A-ı̂ sió-khoá siū-khı̀: Chiah kán-tan, chiah hó chhiò, bē-hiáu chhiò m̄ kóng, koh kóng bô hó chhiò. A-eng: A-ı̂~, thiaⁿ lí kóng oē pí chhiùⁿ-koa khah hó chhiò--neh. Chù:
A-ı̂~: a-ı̂-i.
Chhiùⁿ: chhiùⁿ, chhiò hong-im-chha.