Chhiū-nâ lo̍h-soaⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Soaⁿ téng chhiū-nâ cháu lo̍h-soaⁿ 
Chàm kha-pō͘, chhiùⁿ kun-koa
I-í-o-o, pin-pín-piàng-piàng,
Chàm kah soaⁿ
Chàm kah soaⁿ téng chhun thô͘-soa Lo̍h-hō͘ ê sı̂, soaⁿ kha chò toā-chúi
Chhiū-á-chháu-á chı̀m kah giōng-giōng-boeh
tū-sí
Bô hō͘ ê sı̂, soaⁿ kha chò toā-oāⁿ
Chhiū-á-chháu-á pha̍k kah giōng-giōng-boeh
pı̀ⁿ koaⁿ Lı̂m-bū-kio̍k phài lâng chhut-lâi koáⁿ
Kā chhiū-nâ koáⁿ chiūⁿ-soaⁿ (Tâi-bûn Bóng-pò Tē 94 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)