Chhian-kim-phó͘

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
← [[../Téng-chat|Ē-chat]] Chhian-kim-phó͘
Chok-chiá:
[[../Ē-chat|Téng-chat]] →


1[siu-kái]

Jī sī sûi-sin pó, châi sī kok-ka tin, it jī ta̍t chhian-kim, chhian kim lân bóe sèng-hiân sim, Lē Siú chok-sòan iōng khó·-sim, Chong Kiat chè-jī ta̍t chhian-kim. Khǹg lâng tha̍k-chu tio̍h jīn-jī, khòaⁿ tit lâi, siá tit khì, pah-poaⁿ hè-bu̍t to ū jī, kiāⁿ-kiāⁿ hè-bu̍t to su kì. Kì tit mi̍h-kiāⁿ siá tit lâi, piān-sī léng-lī put chhi-tai. Pah-poaⁿ seng-lí to thâu-lō·, iā-ū chē tiàm kah khui-phò·, iā-ū hù hi pâi koe-lō·, iā-ū kóng-kó· thiah jī-sò·, iā-ū khan-ko· kah lo̍h-phō·. Ji̍t- -chhut jî chok, ji̍t- -ji̍p jî sek, put sek put ti, Sùn-tè chi chek. Hō· Chek kàu bîn kà-sek (sit) iā to̍h chèng, iā to̍h pò·, keng-choh to̍h jīn-lō·, chhân-hn̂g to̍h chiàu-kò·, ā beh chia̍h, ā beh cho·, m̄-thang pha-hng chiâⁿ chháu-po·. Phòa-thang to̍h kho·, phòa-tiáⁿ to̍h pó·, bo̍h phiâu bo̍h tó·, khûn-khiām iú pó·-só·. Kín choh to̍h kín siu, siú-bōng-siong-chō· sī lông-tiû. Chá-á-chhek tāi-seng siu, îⁿ-lia̍p, po·-chiam kah chheng-iû, o·-chiam, pe̍h-khak nńg kiam ku̍t, bâng-hoe, chheⁿ-kó, gô-nn̄g-chu̍t, tāu, môa, be̍h, soé, kok kiāⁿ chhut, tāu-gê, tāu-chhài kè to̍h ut. Khòe kam-chià, chêng-thâu ji̍p, āu-thâu chhut, peh thô·-tāu, kńg-lôe-hong thàu-phut-phut, gín-á ti-chhê lōan-lōan bu̍t. Chhun, hā, chhiu, tang, sù sî khûn-lô, m̄-thang siūⁿ hong-so, m̄-thang siūⁿ chhit(thit)-thô. Pē-bú to̍h hàu-sūn, hiaⁿ-tī to̍h ha̍p-hô, chíⁿ-lāi bô chúi to̍h lâi tô, chúi-lāi ū hî to̍h hē kô, hē-chng lia̍h-chha̍t to̍h phah-lô, chòng-teng to̍h chīn-chhut, tek-ko tàu chhài-to, , tîn-pâi, chiáu-chhèng, kau-liâm, that-to, keng-chìⁿ, thih-pê, chhâ-thûi, kan-ko. Ke-lāi chhī-ti to̍h ti-chô, ám to̍h chōe, phun to̍h lô, sin ti-bó, lāu ti-ko, ti-phoe chiàu lō· kiâⁿ, ti-kiáⁿ lām-sám sô, chhiah-gû-ko, chúi-gû-bó iûⁿ-bó, iûⁿ-kiáⁿ, móa-soaⁿ sô, chiáu, ah, koe, gô, ke-kiáⁿ tòe ke-bó. Tōa-chhù káu pau gō·, saⁿ-lo̍h pah-jī mn̂g, thn̂g-keng kiam chhek-chhng, tōa-ha̍k kiam hoe-hn̂g, tî-tâi chúi-koh, thô·-lâu kiam chio̍h-hng, sam-chhan ngó·-bī, sì-phiat chi̍t-oáⁿ thng; tāi-bō-niau, siú chhek-chhng, kim-sai-káu, siú āu-mn̂g, chhân-hn̂g chhaiⁿ-bān kah kong-kóan pah-jī chng, lô·-châi sàu-tè choaⁿ tê-thng, cha-bó·-kán tûi io-kut, pōaⁿ bîn-chhn̂g. Chi̍t-chhe chi̍t-chhiap gâu koh súi, chiū khǹg tiōng-hu chòe seng-lí, chō khí hoâiⁿ-iûⁿ cha̍p-saⁿ chiah, tǹg-tiàm kiam iû-chhia, kau-hâng tah hé-kì, chiūⁿ Tian-chin, Kńg-tang, So·-chiu bóe hô·-si. Khòaⁿ-kìⁿ So·-chiu-pô chin bûn-lí cha̍p-poe̍h lia̍p-jī siàu-liân-sî, âng chhùi-tûn, pe̍h chhùi-khí, chheng-chhah ū pâi-chí, kim-chhiú-khôan, gio̍k-chhiú-chí, iá koai-khá, iá léng-lī, khîm, kî, su, ūi, chīn to sī, tōan-phē, se-tiùⁿ-lî, gê-chhn̂g téng, phang-hoe bī, chi̍t-sin pe̍h jû mī, nn̄g-ni nńg sū mî, thô-hoe-bīn, tiám ian-chi, âng ni-tàu, kòa gím-kîⁿ, âng lêng-oê, kim-chhong piⁿ, ím-chiú gîm-si, sio-khan khòaⁿ-hì, poaⁿ lâi iū poaⁿ khì kau hu tah bah, tâng chhn̂g kāng chím. Ū seng-lí, chi̍t-ūi hé-kì lâi kiò i, khòaⁿ-kìⁿ nn̄g-lâng khùn bōe khí, kóng kiò hè-mi̍h bóe chôan-pī, nā m̄ tńg hiuⁿ-lí, hām-bîn thiaⁿ- -kìⁿ to̍h peh-khí, ba̍k-sái kô· ba̍k-kîⁿ, sī góa chi̍t-sî chin tai-chhi, khòaⁿ-kìⁿ So·-chiu-pô, sim-koaⁿ mî-mî, hé-kì chiū khǹg i, taⁿ lâi So·-chiu chòe seng-lí, káⁿ lâi hòng-tōng phòa-liáu chîⁿ, So·-chiu-pô, kóng-oē chiū ìn i, chheng-chhun siàu-liân-sî, thiaⁿ lú kóng, to iā-sī, siàu-liân chhē kúi sî. Pe̍h liáu-kang, iā liáu-chîⁿ, liân phiâu sì ge̍h-ji̍t, chîⁿ-gûn liáu khì nn̄g-bān-sì, chiū kiò So·-chiu-pô, lâi saⁿ sî, seng-lí nā iáu-ū thàn-chîⁿ, mê-nî chiah lâi chóng bōe tî, So·-chiu-pô ba̍k-sái lâu, ba̍k-sái tih, m̄-kam thiah-hun-lî, hé-kì chiū khǹg i, ké ū-sim, ké ū-ì, ba̍k-sái lūi lâm-lî, phiàn lí chi̍t-chiah gōng-tōa-ti, liáu-chîⁿ bô-iàu-kín, bô siⁿ-chhng, sī lí chō-hòa-sī. Chiūⁿ hâng tiám hè-bī, hoâiⁿ-iûⁿ cha̍p-saⁿ chiah, bóe kah móa-móa-sī, hái-bīn seng-lí, bāng thiⁿ pó·-pì, sūn-hong sio-sàng, kín hù kè-nî, móa koe chò-hì, iā-ū hō-siū, iā-ū thôan-îⁿ, hô·-si-kheh tōa pún-chîⁿ, poa̍h-kiáu-lâng khòaⁿ-kìⁿ, su-siúⁿ i, ū lâng chio i " teh-lián-pó· ", ū lâng chio i " tiò-pe̍h-hî ", ū lâng chio i " tâu-káu-kiò ", Hô·-si-kheh m̄-káⁿ thiaⁿ, ti̍t kàu Ē-mn̂g Chôan-chiu siâⁿ, kau-hâng ka-tiúⁿ lâi thàm-thiaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ sio-khan-chiú, chò-hóe kiâⁿ, mn̄g i hè-bu̍t sī mih kiāⁿ? it-it liām lâi thiaⁿ, chiū kóng hoâiⁿ-iûⁿ cha̍p-saⁿ chiah, kóng tio̍h lí chóng kiaⁿ, hô·-si pah-jī tàⁿ, jîn-sim lia̍p-poeh chhia, chin-chu, châi-pó, chhit-cha̍p-jī bān kiāⁿ, chho·-hûi, iù-ti̍h, khì-kū, kiōng chhit-chiah, chóa-liāu, chia̍h-mi̍h, chhaiⁿ-chhaiⁿ bān-bān kiāⁿ. káⁿ mn̄g ka-tiúⁿ, tong-kim seng-lí, siáⁿ-mi̍h ē kiâⁿ-sî? chiū seh ní-pâng-pò· seng-lí, hó-pháiⁿ tn̂g-té tèng-lâng-ì, kim-jiông kang-hu ní, bî-so kiam nńg-tî, kan-o· kiam ta̍h-sóe, pòaⁿ o· se thâu chhíⁿ, ò-thâu tan chíⁿ sī pe̍h-sin, ge̍h pe̍h thiⁿ nâ tang-koe chhián, chian-tiâu thán-jio̍h bô-pí-chí, mî-chioh-phē thàu chheng mî, Ka-chiu-bō kún jiông kîⁿ, môa-koah chio-tōe sī chho·-pò·, ûi-iú tōa-chhân sī iù kô·, Chiang-se, hô·-se, chhiⁿ-si-lô, téng-tài oê be̍h, hia phâu bō, Hái-lâm-koah, pe̍h-pháng-tē, so·-pe̍h-sìⁿ, chháu-pô·-oê, tâng hun-chhe, kim-chhang-tē, so· io-tòa, âng hio̍h-loe̍h, pau-ho̍k-phê, hoe-lê-lê, kòng-tōan, kián-tiû kiam jiâu-se, chhun-tiû la̍k-ka-sò·, chí-bî-hiû, pek-ki-khò·, chhíⁿ kha-kun, o· thâu-pò·, âng pek-ki, to-lô-nî, thiâⁿ-hiong-phàu, lô-hàn-i.

2[siu-kái]

Kńg-tang tiàm, hó thit-thô, chúi-chiⁿ, po-lê pe̍h-pho-pho, gio̍k-chhiú-khôan, kim-chhiú-liān, soan-ô·-chhiū, bé-ló-chu, chin-chu liông-hōng-thūi, kak-chhia kòa siù-kui, ba̍k-kia̍h-tah, teng-á-thûi, hī-kau, khí-thok siang-pêng tūi, chhâ-se, sat-pìn kah chiam-sòaⁿ, bān-liân-hông, kài chiang-pôaⁿ, o·-hiân, pe̍h-chhiá, o·-phàⁿ-sòaⁿ, chio̍h-chheng, kim-n̂g, giâ-lan-pôaⁿ, ka-chián-to, lî-téng-chìn, kiàⁿ-bīn-liú, se-sòaⁿ-in, kha-pe̍h, sek-khò· kah oê-bīn, hâu-pau-chhiu, khò·-thâu-lêng, chúi-chiⁿ, po-lê-teng, gûn-tāu, pat-pó kah hâm-lêng, lô-kiⁿ, pat-kòa tēng-sî-cheng, kám-á-tiàm, kāu sia-khiàm, iā-ū kùi, iā-ū chiān, ū hiān-chîⁿ, ū pân-gî, khiàm hè-bī, pó· lâi thiⁿ, kau-koan khí, hái-som kah hê-bí, than-koaⁿ, o·-hî-chí, chhun-koaⁿ, soa-hî-chhì, soat-sún kah la̍t-chí, liông-tn̂g, ô-koaⁿ kah lê-phìⁿ, iàn-o kah lo̍k-kun, ba̍k-cha̍t, píⁿ-hî kah hoe-ki, ian-thûi kah gûn-hî, hiuⁿ-ko·, chí-chhài kah bo̍k-ní, kim-chiam, tang-hú kah hó·-thî, chiáⁿ-á-pó·, kiâm-chhiuⁿ-hî, chu-lê-kôe, âng-koe-hî, teng-hiuⁿ-kôe, kiâm chhiūⁿ-ní, tâng-á-kôe, o·-ham kah âng-hê, tōa-bián, sai-to kah thô·-thuh, âng-chîm, hoe-thiâu kah kiâm-chhi̍h, tek-than, pe̍h-than, se̍k-lêng-chi̍h, ka-bāng, chiu-ko·, gû-bóe kah kim-chîⁿ, hô·-liu, súi-koe, chhiⁿ-ioh kah mô·-hoē ka-chhiû, kong-tāi ki̍p chhiⁿ-thē, thô·-liông, chhiah-chang kiam ba̍k-lē, cha̍p-lôa kah poeh-lôa, o·-liâm, thô·-sat, chit-pan, o·-hī-môa, tāi-hî, liâm-hî kah hái-môa, tāu-chhiam, mī-sòaⁿ, bí-hún-koaⁿ, ah-nn̄g, hî-pó·, keh-á-koaⁿ, hô·-chio, poeh-kak, kiam tāu-koaⁿ. tōa-chek, chek-á, teng-hé-chóaⁿ, ko-chîⁿ, siū-kim, sam-kài-chóa, tōa-phàu, liân-phàu, sin hang-lô·, thiⁿ-kim, chhioh-kim, kàng-chin-lô·, chēng-hiuⁿ, sok-chhâ, kim-pe̍h-kó·, tōa- poa̍h, tiong-poa̍h, keng-i-chóa, thòe-sin, pe̍h-hó·, cheng-sîn-chóa, bi̍h-hiuⁿ, pe̍k-sok kah chho·-chóa, siông-heng, sūi-thài, kim-lân-hun o·-kāu, âng-lân, kū-lō·-hun, kòng-si, kî-phín ki̍p sî-chhun, jio̍k-kùi, chu-chhiok kah kî-tin, khèng-an, chhoan-sēng ki̍p sìn-heng, khī-kóe, phòng-piáⁿ kah peng-thn̂g, liân-chí, ì-jîn kah jio̍k-chó, kiat-âng, âng-chó, hûn-phiàn-ko, môa-láu, bí-láu kah hu̍t-thô, chúi-chiⁿ-piáⁿ, le̍k-tāu-ko, iû-so·-piáⁿ, chhian-têng-ko, soat-hoe, phòng-piáⁿ, koe-chí-ko, kháu-hiong, kî-jí kah chio̍h-ko, koe-nn̄g-ko, kiâm-bah-ko, phû-tô-koaⁿ, âng-kam, hok-oân, âng-iū-thô, ngó·-siū, bi̍t-chiàn kah mī-thô, âng-ku, âng-kóe, pau-á, hiān-á to̍h kàⁿ-bó, sio-kim kong-iân to̍h phah-lô, hûi-á-tiàm, iā-ū khiàm, beh bóe tōa am-kng, gān-chí chòe chàu-mn̂g, thih-thio, oe-á kah tê-kó·, chian-sî hóe-khîⁿ kah hang-lô·, kip-sio, hé-thòaⁿ kah chúi-ô·, chek-tâi, hiuⁿ-tâng kah soan-lô·, tê-au, tê-kòan, cha̍p-hù chóaⁿ, hoe-kan, kó·-pôaⁿ, si̍p-gím-oáⁿ, oáⁿ-á, ti̍h-á, thng-sî ha̍p chi̍t-pôaⁿ, chi̍t-ê siah-pân cha̍p-siang tī, tōa-phiat, táu-oáⁿ kah iù-ti̍h, chho·-hûi, chho·-poah to̍h khah chiān, tōa-khaⁿ, kan-á, chiú-cheng-pôaⁿ, sin chúi-tháng, to̍h hó taⁿ, sin pn̄g-táu, chhàu sam-chhâ, bīn-tháng-á, to̍h chhat âng, kha-tháng, io-tháng to̍h hó sam, siak-tháng, chhe-tháng, kah phoa̍h-tháng, hò·-hia, hāu-hia kiam pn̄g-lē, tiáⁿ-kám, chúi-chin, pû-hia kiam tiáⁿ-chhoè, tû-pâng to̍h chê-pī, iâm, chau, chiùⁿ, chhò·, tī chàu-piⁿ, tāu-iû kiam tāu-sīⁿ, chhang-thâu éng put-lī, tiam to̍h kāu, to to̍h lāi, chhiat chhang-chhài, chhiat hî-bah, iân-sui, khûn-chhài-ki, kú-chhài, tâng-o chi̍t-tōa-phi, kòa-chhài, phe-lêng kah sún-si, kè-nâ, ka-boa̍h kah kiuⁿ-si, hēng-chhài, èng-chhài, chiàⁿ-tio̍h-sî, lō·-kiō, pe̍h-chhài, tek-á-ki, chhài-sek bóe chôan-pī, beh bóe ti-koaⁿ, io-chí, kah ti-hì, chú ti-huih tio̍h ti-iû, tōa-tn̂g, sió-chn̄g chi̍t-tōa-kiû, ti-thâu-bé khòng kiâm-chhài, ti-kha-tôe chóng to̍h e, chhá ti-chi̍h kú-chhài-hoe ti-mô· sái-jiō èng khó·-koe, pn̄g to̍h chhe, bah to̍h e, bah-thng khòng khó·-koe, san-tin hái-bī tio̍h chiú phòe, Siāu-heng ló-chiú chìm bo̍k-koe, kau-liâng hé-sio-to, chhit àng cha̍p-sì e, beh chia̍h-ké ka-kī chhe, tiⁿ-ké, bah-chàng, môa-chî, tāu-hoe, bí-ko, hoat-ké, chhiū-chí, am-koe, soāiⁿ-á, lêng-géng, nâ-pu̍t (nâ-po̍at), chhài-koe, keng-chio, ông-lâi, âng-chhī, si-koe, liâng-hún, chhân-chháu, chhì-koe hún-ké, phòng-kam, phang-chúi-lâi, lián-bū, hiong-kó kah tang-koe, ké-chí kah nāi-chi, kî sèng bī put-chê, tiⁿ, sng, khó·, loa̍h, siap, mûi-á sng khí-gê, bí-thai m̄-thang soe, pòa-ki, kám-ô· to̍h siang-ê, chho·-khng, chhùi-bí hó chhī-koe, than-nâ, pò·-tē to̍h chéng-chê, tia̍h-bí to̍h chháu-tē, thiò-bí to̍h bí-koe, kok-tiûⁿ, chhù-tiâⁿ hó pha̍k-chhek, pha̍k-chhek tio̍h kóaⁿ koe, hong-kūi, cheng-khū to̍h siang-ê, pe̍h-bí thiò bōe liáu, tia̍h-chhek koh lâi oe, chu-niû-lâng, bōe-tàng thai, chóng to̍h oe, bōe-tàng cheng, chóng to̍h pê, chhùi-ta chia̍h léng-chúi, ū lâng chia̍h sio-tê, beh pàng-jiō, ké-oāⁿ oê, pàng-jiō ū koâiⁿ-kē, siaⁿ-im ū tōa-sòe, saⁿ ê koaⁿ-miâ ū téng-tē, siūⁿ-su, bú-īⁿ, chóng-tok, chòe it-chôe, chin koài-ì, hō· lâng siūⁿ bōe chhut chit khá-mi̍h, ke-lāi beh í-toh, chiū chhiàⁿ sai-hū chòe kap choh, seng chòe tn̂g-àn pat-sian-toh, iā-beh kau-í kiam kí-toh, í-thâu, í-liâu, la̍k-sian-toh, ha̍k-sū-í, thài-su-toh, chhâ-pîn, ûi-kè kah kè-chhng, kha-ta̍h-pang, âng bîn-chhn̂g, toh-pêng, toh-kūi kah tû-mn̂g, iā-beh khí sû-tn̂g, tōa-sam chòe tiong-niû, tōa-thiāu chòe tiong-mn̂g, êⁿ-kak iân-pán to̍h hō· tn̂g, tōa-thiāu sì-lâng kng, chio̍h-liâu iû-bīn-chng, chio̍h-thiāu, chio̍h-chu, gān-chí-chng, hiā-phia̍h, hiā-tâng, la̍k-kak-chng, la̍k-kak-chng ē hó hoe-hn̂g, cha̍p-jī ge̍h-bé sī nî-tau, ke-ke hō·-hō· to pàng-phàu, ū lâng chhe tiⁿ-ké, ū lâng chhe bah-pau, ū lâng sóe tê-kòan, ū lâng sóe tê-au, tōa-lâng lōan-chhau-chhau, gín-á ài nî kàu, iā-beh oāⁿ sin-liân, iā-beh pàng tōa-phàu, chhōa sin-niû, chiàⁿ-sī nî-mê-tau, téng-chhù lâng chhâi-i, ē-chhù lâng kòan-ke, lâng-bé oe-oe, ū lâng thâi ah, ū lâng thâi koe, sî nî kāng-it-chôe, tû-se̍k thiⁿ kng sī gôan-tàn, ló-iù sio khèng chàn, lāu-lâng hō tiông-siū, gín-á hō tōa-hàn, bān-chí chhian-hông sī sin-chhun, móa-koe móa-hāng chhēng âng-kûn, chu-niû chhiáⁿ chòe-kheh, lâm-chú chhōa sin-hun, tang-koe chòe ngó·-hok, sai-koe chhiùⁿ lông-kun, ū lâng chhiáⁿ pin-nn̂g, ū lâng chhiáⁿ chia̍h-hun, ū lâng khòaⁿ lāng-liông, ū lâng chhiùⁿ khun-khiang, sin-chhun hó kéng-tì, ngiâ-ang chhiáⁿ-pu̍t chiàⁿ ki̍p-sî, kó·-chhe lô-kó· siang-pêng-piⁿ, chóe-thâu-chêng, gia̍h tōa-kî, bé-tūi gē-pîⁿ chhia-kó·-koa, lâm-kóan, pak-kóan kiam niû-sòaⁿ, êng-lâng chīn-lâi khòaⁿ, bóaⁿ-koe pâi hiuⁿ-oàⁿ, hi-hi hōa-hōa, lô·-chú thâu-ke chhēng phàu-kòa, gia̍h-hiuⁿ sio-chhōa, beh chhiáⁿ ngó·-hok kah lōan-tân, sù-phêng kiam tōa-pan, ka-lé pe̍h-jī, Tiô-tiāu, lāu-hì, kiú-jû jû-hì, chèng-lâng liam-khau, tah-chhiúⁿ, tah-pîⁿ, toh-pêng, í-thâu, í-liâu kah kau-í, tàⁿ-láng, pho·-kài, tn̂g-thiāu, té-thiāu kah pò·-phâng, tōa-tháng, kha-tháng, bīn-tháng, chúi-tháng, tiū-chháu chi̍t-pah cháng, ū lâng taⁿ-chúi, ū lâng kò·-tôaⁿ, ū lâng khòaⁿ-hì, ū lâng thiⁿ hé-oáⁿ, chiaⁿ-jī sī chhun-thâu, chèng-lâng ngiâ-pu̍t liáu, ū lâng chhia pûi-pùn, ū lâng chheng chúi-kau, iā-beh bóe lê-pē / lôe-pê, iā-beh oāⁿ tî-thâu, kòa-chhùi, thih-tah, koah pē-khí, lôe-thâu-phiah, pē-á-khí, chhâ-to, koah-keh, liâm-to-keh chang-sui, chháu-loe̍h, to-kê,, pó·-thâu, chha̍k-á, kù-lōe khok-to, lak-chǹg kah sún-keh.