Chhong-bêng vs gû-gōng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-oân 2004 nı̂ chóng-thóng soán-kí khai-sí ê sı̂, ū 1-jı̍t Liân-chiàn khı̀ pài-hóng Tân Chúi-píⁿ, I mn̄g Tân Chóng-thóng kóng:“Lí chhái-iōng So͘ Cheng-chhiong chò lí ê kēng-soán chóng-pō͘ chú-jı̄m, lí tong-chho͘ sı̄ án-choáⁿ phoàⁿ-tēng I sı̄ 1-ūi chhong-bêng koh ū lêng-le̍k ê lâng? ” A-píⁿ--a kóng: “Goá mn̄g I chı̍t-ê būn-tê:siáⁿ-mı̍h lâng sı̄ lín lāu-pē ê hāu-seⁿ tān m̄-sı̄ lí ê hiaⁿ-tı̄? I hō͘ goá 1-ê chèng-khak ê tap-àn: ‘Sı̄ goá So͘ Cheng-chhiong’, só͘-í goá chai-iáⁿ I sı̄ 1-ūi chhong-bêng koh ū lêng-le̍k ê lâng.” Liân-chiàn tńg--khı̀ I ê kēng-soán chóng-pō͘ liáu-āu chiū kiò Má Eng-kiú lâi khó-chhı̀, I mn̄g Má Eng-kiú kóng: “Siáⁿ-mı̍h lâng sı̄ lín lāu-pē ê hāu-seⁿ tān m̄-sı̄ lí ê hiaⁿ-tı̄?” Má Eng-kiú siūⁿ 1-ē chiū kóng: “Chhiáⁿ sió tán--1-ē.” Má Eng-kiú chiū khı̀ keh-piah chhéng-kàu Ông Kim-pêng chit-ê bûn-tê, Ông Kim-pêng kóng: “Kán-tan--lah, tap-àn sı̄ goá Ông Kim-pêng. ” Má Eng-kiú chiū tńg-khı̀ Liân-chiàn hia kóng: “Tap-àn sı̄ Ông Kim-pêng.” Liân-chiàn kóng: “Má Eng-kiú, lí sı̍t-chāi chin pūn, chèng-khak ê tap-àn sı̄ ‘So͘ Cheng-chhiong’--lah.”