Chhun-thiⁿ kàu ı̀ⁿ-á poe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ìⁿ-á khong-tiong poe ,hoaⁿ-hí kóng sè-siaⁿ-oē : 
Chhun-thiⁿ hong-bı̂-bı̂ ,bē-joa̍h mā bē léng-ki-ki .
Lán sı̄ hui-hêng ê ko-chhiú ,
Poe-koân chǹg-kē chin-chū-iû ,
Poàⁿ-khong-tiong ,lia̍h báng-thâng ,
Se̍h ı̂-kho͘-á ,phi-chúi-bı̄n ,
Tián Lán liú-lia̍h ê te̍k-ki .
Tán-hāu koâⁿ-thiⁿ nā-kàu ,
bye bye !Mê-nı̂ chài-hoē . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2024 kı̂, 2004 nı̂ 5 goe̍h 25)