Chhut-sí-soàⁿ 04

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 12 Tài-liām tio̍h lín Lāu-pē 
 Tùi I-koán tńg lâi liáu-āu, chı̍t mê-hng ū chı̍t-lâng the̍h chı̍t-tiuⁿ chhoàn-toaⁿ chiū-sı̄ tē-cho͘-toaⁿ, lâi beh kià Chheng-liû khı̀ ia̍h-tiûⁿ oân-cho͘, iā chiong só͘ tio̍h oân ê chı̂ⁿ kià--i. Kàu àm ê sı̂, Chheng-liû the̍h hit-tiuⁿ toaⁿ tı̄ pâng-keng toh-á-téng, kia̍h pit chiū teh ké hiah-ê chı̂ⁿ-gia̍h, beh hō͘ i pı̀ⁿ khah chió, chiū lâng só͘ kià ê chı̂ⁿ thang tit-tio̍h tām-po̍h. Chin-seng ū khoàⁿ i teh ké; nā-sı̄ m̄-chai i teh ké sáⁿ-hoè. 
 Bô-siūⁿ bı̂n-ná-chài the̍h khı̀-oân ê sı̂, ia̍h-tiûⁿ ê lâng ū hian lāi-siàu khí-lâi tùi. Ō--hô, tùi bô-hô, chiū siông-sè khoàⁿ só͘ ké hit-tiuⁿ toaⁿ, khoàⁿ-liáu sûi-sı̂ kóng, Chit-tiuⁿ toaⁿ lí kā-lâng ké--ê hō͘? Chheng-liû chı̍t-sı̂ bı̄n sit-sek, soà ı̀n bô-lō͘-lâi. Ia̍h-tiûⁿ ê lâng chiū kiò i jı̍p-khı̀ lāi-bı̄n, tâu-liû tı̄-hia. In-ūi khah chá ê Khu-tiúⁿ, sı̄ ná-chún chng-siā ê chóng-thóng. 
 Jı̍t-tàu ê sı̂ iáu-boē tńg-lâi, lāu-má tı̍t-tı̍t liām, in-ūi i sı̄ chin thiàⁿ chit-ê. Kàu koè-tàu iáu m̄-káⁿ chia̍h- pn̄g, tán i lóng bô tò-tńg. 
 Kàu beh àm chiū tı̄-hia ûn-ûn á sām tò-lâi, ū tài iu-chhiû ê khoán-sit. Mn̄g i sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀, bı̄n-á àu-tū-tū. Kan-ta kóng, M̄-chai sáⁿ-lâng kā ké hit-tiuⁿ chhoàn-toaⁿ, lâng soà loā goá ké ê, teh m̄-pàng goá soah. Chin-seng tı̄ piⁿ-á thiaⁿ-kı̀ⁿ, chiū chai ké hit-tiuⁿ toaⁿ chiū-sı̄ lí lah! 
 Sió-thêng, tiàm-á ū chı̍t-lâng lâi, kóng, Lín Chheng-liû--ah kā-lâng ké-jı̄, ia̍h-tiûⁿ beh hoa̍t i 1 pêⁿ hı̀, koh 1 ki chhái, khı̀ tiàu-tı̄ Bo̍k-iông-chng ê biō-lāi; kóng nā m̄ hō͘ hoa̍t, Khu-tiúⁿ beh pò-kò, hō͘ i khı̀ chē koán-á-kak. 
 Hit-sı̂ Chı̀-khı̂n thiaⁿ chı̍t-ē lóng o͘-àm-hı̂n, kha-liau-chhiú-liau. In-ūi tú-tú tı̄ I-koán tńg-lâi, koh chiap-tio̍h chit-hō sū. Chiū mn̄g Chheng-liû, Lí thài chò chı̍t-chân tāi-chı̀? I sı̄ gōng-tı̍t ê lâng, thó͘-thó͘ phah-it-kó͘ chiū ı̀n kóng, Bô lí ê tāi-chı̀, ē koaiⁿ goá chiah lâi-khı̀. 
 Chı̀-khı̂n kóng, Lí siáⁿ-sū bô kò͘-tio̍h ka-tı̄ ê miâ-siaⁿ; bô, mā tio̍h kò͘-tio̍h bó͘-kiáⁿ; bô mā tio̍h kò͘-tio̍h kàu-hoē?! Ki-tok-tô͘ ê miâ hō͘-lâng tiàu-tı̄ pu̍t-biō, án-ni m̄-chai loā miâ-siaⁿ? Chheng-liû tiām-tiām, chò i ún-chia̍h ún-khùn, hoâⁿ kahkı̍hⁿ-ko̍hⁿ-kiò. Che sǹg-sı̄ chı̍t-khoán lâng. Nā-sı̄ Chı̀-khı̂n bē-chia̍h-bē khùn, chiū thàu-mê chhoā Chin-seng khı̀ Khu-tiúⁿ ê siok-sià, mn̄g chı̍t-ê hi-sı̍t. 
 I ê siok-sià sı̄ tı̄ Chēng-chúi-khe tang-pêng; i ê siok-sià, chêng-āu sı̄ lián-bū-the̍h, i ê lāi-bı̄n iā-sı̄ teh kài pe̍h-hn̂g, sǹg-lâi sı̄ chin hiu-ngá ê só͘-chāi. Beh koè-kàu i hia, tio̍h kiâⁿ-koè chı̍t-tiâu tn̂g-tn̂g ê kiô. 
 Jı̍p-chhù pài-hāu i. 
 Chı̀-khı̂n: Khu-tiúⁿ, goá thiaⁿ-kı̀ⁿ Chheng-liû kin-ná-jı̍t ū chı̍t-chân tāi-chı̀, hō͘ lí chin hùi-khı̀. 
 Khu-tiúⁿ: Sı̄, chiong-lâng só͘ kau-thok ê cho͘-toaⁿ, chē-chı̂ⁿ ké chió-chı̂ⁿ Che sǹg-lâi sı̄ 2 khoán ê choē: 
 1. Thau-ké jı̄-iūⁿ 
 2. Chà-khi hoâiⁿ-niá. Iū-koh che sio̍k-tı̄ kok-khò͘ ê chı̂ⁿ-hāng, án-ni chò iáu khah m̄-tio̍h. 
 Chı̀-khı̂n: Ah! Tùi sè-hàn kàu-taⁿ, to iā m̄-bat thiaⁿ-tio̍h i tham-sim, án-choáⁿ kin-ná-jı̍t ē lâi án-ni, sǹg-lâi sı̄ chı̍t-sı̂ ê gōng-siūⁿ. 
 Khu-tiúⁿ: Phah-sǹg sı̄ Tāi-chhoan sí liáu, Chhiu-eng-chek koè-sin, chı̂ⁿ-thâu hō͘ lí te̍hⁿ ân-ân, i bô thang khoàⁿ-khai, chiah ē án-ni. 
 Chı̀-khı̂n: Ah! Khu-tiúⁿ, Goán cha-po͘-lâng kap goán ta-koaⁿ koè-sin, ke-lāi khang-lô-so, kan-ta goá siang-ki chhiú gı̄m 2 phı̀ⁿ kiuⁿ, mê ā bō, jı̍t ā bō. Chı̍t-jı̍t kā-lâng cheng tàⁿ bí, chóng thàn kak-jı̄ gı̂n, beh chò 6 ê lâng ê chhài-se, sı̍t-chāi bô chı̂ⁿ thang hō͘ i khoàⁿ-khai, ū iáⁿ to-tio̍h. M̄-kú i 16 hoè chiū toà io̍h-tiàm, āu-lâi iā bē hı̂ bē cha̍p-sè, bô chı̍t-ê chı̂ⁿ lâi thiⁿ-thâu-thiap-boé. Seng-lí i teh pı̀ⁿ, chı̂ⁿ-kǹg thâu i teh khui, cháiⁿ-iūⁿ tio̍h goá koh hō͘ i; ha̍p-gia̍h sı̄ i tio̍h hō͘ goá. (Kóng kàu chia, ba̍k-sái kō-kō-lı̀n). Kóng-lâi-kóng-khı̀ sı̄ in lāu-pē kap goán ta-koaⁿ chá-sí, goá bē-hiáu kà-sı̄, chiah ū chit-ê tāi-chı̀, chóng-sı̄ bāng lí thé-liōng chiū-sı̄. (Khu-tiúⁿ thiaⁿ-kı̀ⁿ án-ni, iā sı̄ nńg-sim). 
 Khu-tiúⁿ: Chit-chân sū, sǹg-lâi sı̄ hoān-choē boē-chiâⁿ, koh sı̄ tài-liām tio̍h in lāu-pē Tāi-chhoan hiaⁿ kap Chhiu-eng-chek, hiàng-sı̂ chò-lâng thài hó; iū-koh tùi lí ta̍h-kàu chit-ê tē, khan chiah-ê kiáⁿ toā-hàn, ē-sái-tit kóng sı̄ chiat-hū; Beh bô leh, kin-ē-po͘, sûi-sı̂ chiū hō͘ khı̀ kàu gê-mn̂g, ā ū-thang khǹg-kàu ē-hng. 
 Chı̀-khı̂n: Sı̍t-chāi chin to-siā lí ê saⁿ-thiàⁿ-thàng. 
 Khu-tiúⁿ: Taⁿ lín bó-á-kiáⁿ, chhoā tò-khı̀, goá chiah siūⁿ khoàⁿ ū sáⁿ lō͘ thang kái-ûi á bô. 
 Chı̀-khı̂n: Chin ló͘-la̍t, ǹg-bāng chiah chiau-hu leh chiū-sı̄. Taⁿ lí chhiáⁿ. Chin-seng iā kā i saⁿ-sı̂ kóng, Put-chí lô-hoân Khu-tiúⁿ tāi-jı̂n, chin ló͘-la̍t. Taⁿ lí chhiáⁿ. 
 Khu-tiúⁿ: Sūn-kiâⁿ. 
 Há! Pē-bó ê hó miâ-siaⁿ, ū pı̀-ı̀m tio̍h i ê kiáⁿ, sı̍t-chāi ū-iáⁿ, 
 * * * 
 Thiⁿ-kng bó-á kiáⁿ chiū pō͘-kiâⁿ khı̀ Hú-siâⁿ, bé-tó chı̍t-pêng ti-kha, koè-liáu 1-tàⁿ iù-mı̄, í-kı̍p loā-chē piáⁿ-á. Chin-seng taⁿ-kah lóng bē-kiâⁿ. Tò-lâi kàu-chhù í-keng àm-bong-bong, chiū taⁿ-khı̀ sàng Khu-tiúⁿ. Āu-lâi chiū soah sū. 
 Liáu-āu Chheng-liû sǹg iā-chai i ê só͘-chò toā m̄-tio̍h, iā khah chai āu-bó teh khoán-thāi i, sı̄ bô koh-iūⁿ-sim, tùi án-ni chiū hoán-hoé, iā jı̄n-chin chò-kang; chóng-sı̄ m̄-chai ū ké-pı̀ⁿ á-bô. 
 Chiàⁿ chhin-chhiūⁿ si kóng, 
 Kan-lân ê soaⁿ, mô͘-kúi moá sı̄, 
Goá sim lóng bô iô-choah;
Tùi khò Kiù-chú, an-jiân koè khı̀,
Chiū tit chhut-sí jı̍p-oa̍h. 13 Goá chai goá só͘-chò Chiah-ê kiap-thâu koè-liáu, Chin-seng tı̄ sió-o̍h iā tha̍k-liáu 3 nı̂. Kàu tē 4 nı̂ 12 hoè, koh oāⁿ chı̍t-ê sin-ê sian-siⁿ, kiò-chò Pe̍k-chhoan sian-siⁿ, sǹg-sı̄ to̍k-sin-chiá. Chiah-ê ha̍k-seng-á chiàu lûn-liû, ū-ê tio̍h kng-chúi ū-ê tio̍h khioh-chhâ, ū-ê tio̍h sàu-tè, tāi-ke chin hoaⁿ-hí, bô e-the. Nā-lûn tio̍h Chin-seng chú-pn̄g, i chiū thàu-chá thiⁿ-phú-kng, goe̍h-á iáu kng-kng, chiū tùi Chēng-chúi khe, phāiⁿ chheh-pau, kiâⁿ lí-goā lō͘ lâi-káu Bo̍k-iông-chng ê Sió-o̍h, kā sian-siⁿ chú-se̍k, thiⁿ chiah kng. Sian-siⁿ kóng, Chin-seng lí phoà-pēⁿ boē loā-kú, m̄-thang hiah chá. Ìn kóng, goá kiaⁿ-liáu siuⁿ-oàⁿ, hō͘ lí bē-hù kà-chheh, sian-siⁿ chin hoaⁿ-hí. Chin-seng tı̄ Sió-o̍h ū kúi-nā ê pêng-iú, kı̂-tiong chı̍t-ê sı̄ 4-kha. Sı̄ in-ūi i chhut-sı̀ chiū nńg-kha, ēng 2-ki chhiú lo̍h-khı̀ pê. Kha-thâu-u pa̍k 1 siang chháu-ê. 2 ê chhiú-tê the̍h 2 kha-ba̍k-kia̍h, án-ni teh pê. I ê chheh-pau poē tı̄ ka-chiah téng. I teh pê kap pa̍t-lâng teh kiâⁿ pêⁿ kín. I sı̄ chin koai, iā pí Chin-seng khah chē hoè, Chin-seng ta̍uh-ta̍uh kā i chò bé-á khiâ, i iā chin hoaⁿ-hí, bô siū-khı̀. I chin gâu oa̍t-liām chheh, m̄-bat 1-pái bô-se̍k. Tı̄ Sió-o̍h tha̍k-chheh, sǹg-sı̄ chiong só͘ tha̍k koè liáu-ê, tha̍h kui-tha̍h, kan-ta ē-té chit pún chheⁿ-chheh, teh hō͘ sian-seⁿ kà, kı̂-û ta̍k-pún tio̍h oa̍t-liām. Sian-siⁿ ta̍k-jı̍t tio̍h kā i ta̍k-pún chò kı̀-hō, tı̄ chheh lāi ê téng-bı̄n siá âng-jı̄. Chı̀-chió 1 pún tio̍h oa̍t-liām 1 bı̄n; nā í-keng oa̍t-liām chin-chē piàn-ê, tio̍h kui-pún tùi-thâu liām kàu-boé, chhut-chāi sian-siⁿ tiah. Beh lâi liām-chheh ê sı̂, tı̄ sian-siⁿ-toh, ū 1 ê kóng-á, lāi-bı̄n ū 20 goā ki chhiam-á, chhiam-á ū siá 2 khoán: chı̍t-khoán siá bô ; koh chı̍t-khoán siá ū. Ha̍k-seng nā beh lâi liām-chheh, 10 goā pún hian piān-piān, tha̍h kui-tha̍h, chiū thiu chhiam. Thiu-tio̍h ū ê chhiam, chiū tio̍h ta̍k-pún lóng oa̍t-liām. Liām nā bô-se̍k, 1 jı̄ kòng 1 ē. Chin-seng kap chit-ê 4 kha pêng-iú, m̄-bat chı̍t-pái liām bô-se̍k. In-ūi Chin-seng ta̍k mê-hng chiū oa̍t-liām se̍k chiah káⁿ khı̀ khùn; iā thiⁿ boē-kng, chiū peh khí-lâi tiám sè-ki teng, koh tha̍k-kàu se̍k-kah ná tāu-chiùⁿ. Ū-ê ha̍k-seng pı̂n-toâⁿ un-sı̍p, hi-bōng nā thiu-tio̍h bián-liām ê chhiam, sı̄ tē-ı̍t hoaⁿ-hí; nā-sı̄ Chin-seng sı̄ ài moé-pái thiu-tio̍h ū, chiah khah ài. M̄-kú Chin-seng ê chheh sı̄ tē-ı̍t chē-pún, nā thiu-tio̍h oa̍t-liām, sı̄ tı̀n sı̂-kan. Sian-siⁿ khoàⁿ i ta̍k-pái to sı̄ chin se̍k, lō͘-boé chiū te̍k-pia̍t kiò i m̄-bián thiu-chhiam, m̄-bián oa̍t-liām, kan-ta siū chheⁿ-chheh nā-tiāⁿ, chin sı̀n-iōng--i. Nā-sı̄ Chin-seng khoàⁿ Sian-seⁿ hiah sı̀n-iōng i, ka-tı̄ iā m̄-káⁿ 1 mê bô un-sı̍p: In-ūi kiaⁿ-liáu chhàu-tú-khám nā-ū 1 pái beh oa̍t-liām, nā bô-se̍k, sı̄ kiàn-siàu, só͘-í ta̍k mê to-sı̄ tha̍k-kàu chin àm, tha̍k-kàu hō͘ lāu-bó kiò hioh-khùn. * * * Sió-o̍h sı̄ lâm-lú kiōng-ha̍k, chit-pái tı̄ pún-chng ū chı̍t-ê lú ha̍k-seng kiò-chò It-chú, in lāu-bú koè-sin, soà bē-tit lâi tha̍k, Chin-seng chiū kiám chı̍t-ê phoāⁿ. In-ūi ta̍k-jı̍t tı̄ Chēng-chúi piⁿ ū 3,4 ê lâi tha̍k. Chı̍t ē-po͘ Chin-seng tı̄ chhù-nih, ū thiaⁿ-kı̀ⁿ lāu-bó kap chhù-lāi ê lâng teh hoē, hit-sı̂ Chin-seng tı̄ tiâⁿ-boé teh chē. In teh kóng, It-chú ê lāu-bó koè-sin, in lāu-pē soà beh kā I bē khı̀ lo̍h hoe-keng, bô chhái chı̍t-ê cha-bó͘ gín-ná; beh sı̄ tú-hó, chiū kā io lâi thı̄n Chin-seng, sǹg-lâi to ā sı̄ ke 1 hoè nā-tiāⁿ. Kóng ê sı̂, tı̄ hn̄g-hn̄g ū chı̍t-ê lāu Tiòng-peh ah, kia̍h chı̍t-ki koáiⁿ-á, ba̍k-chiu bô sáⁿ tàu-tah, tı̍t-tı̍t thuh tı̍t-tı̍t lâi, chhin-chhiūⁿ chin iàu-kín ê khoán. I sı̄ tùi It-chú in chhù-kak-thâu oat-lâi. Chin-seng sim-lāi teh siūⁿ, chit-ê lāu hoè-á poh-sı̄ lâi beh kóng chit-chân. Chin-chiàⁿ-ı̀ⁿ, kóng-lâi kóng-khı̀, soà tiāⁿ-tio̍h, 20 gı̂n hiān the̍h-khı̀, iok bı̂n-á-chài beh chhoā koè-lâi, sǹg-sı̄ chin hiông. Chin-seng teh siūⁿ, It-chú sı̄ goá ê pêng-iú, beh sǹg i chò pêng-iú, goá sı̄ ài, beh sǹg i chò phit-phoè, sı̄ bē sái. In-ūi tı̄ Sió-o̍h ê sı̂, i ê sèng-tē chin bái, bat ūi-tio̍h sàu-tè ê sū, hō͘ i khi-hū. M̄-kú nā beh hoán-tùi kā lāu-bó kóng m̄-hó, kiaⁿ-liáu hāi i kó-jiân khı̀ lo̍h hoe-keng. Kan-ta tiām-tiām, sim-lâi teh siūⁿ beh kā chò toā-chí khoán-thāi. Í-keng lâi, tı̄ chàu-kha hiaⁿ-só teh chú-pn̄g, i teh hiâⁿ-hoé, Chin-seng tha̍k-chheh tò-lâi, mn̄g i kóng, It-chú lí lâi? Ìn- kóng Sı̄, Chin-seng lí tò-lâi? Hiaⁿ-ko chhiò kah ha̍h, ha̍h, ha̍h! Lāu-bó chek-pı̄ i kóng, Teh chhiò sáⁿ? Hit-tia̍p liáu-āu, 2 ê chhin-chhiūⁿ chí-moē-á kiò-lâi kiò-khı̀, Chin-seng m̄-chai It-chú ū teh siūⁿ sím-mı̍h. * * * Ū chı̍t-ê lé-pài-jı̍t, kài-chē lâng khı̀ Bo̍k-iông-chng lé-pài. Ū chı̍t-ê ha̍k-seng kiò-chò Toā-phō. I ê sin-khu é-é pûi-pûi, ha̍k-seng-á chhiok-hō i chò pûi-ti. Hit-sı̂ í-keng lé-pài soah, Phō-ā chiū chhiò-chhiò cháu-tùi pài-tn̂g lāi khı̀. Chin-seng khoàⁿ i é-tǹg é-tǹg tı̍t-tı̍t khı̀, chiū toè i ê āu-piah khı̀ kā khoàⁿ. Phō-ā chiū koāⁿ hit-ki toā-ki hûi tê-koàn, sı̄ chhin-chhiūⁿ toā-lia̍p kim-koe hiah-nih toā, koāⁿ-tùi chàu-kha tò-tńg. Chin-seng lia̍h-kiò i sı̄ beh khı̀ jı̍p-tê lâi hō͘-lâng chia̍h, iā koh toè i kiâⁿ-kàu chàu-kha. Mn̄g i kóng, Phō-ā, lí beh jı̍p-tê nı̄? Ìn kóng, Sı̄, goá beh jı̍p tê-sim-tê. Chin-seng kı̂-koài kóng, Che-sı̄ kún-chúi,goá tú-á hiâⁿ-ê, cháiⁿ-iūⁿ sı̄ tê-sim-tê? Phō-ā tiām-tiām, chò i koāⁿ-tùi sió-chhù ê āu-piah khı̀, tı̄ gêng-géng chhiū-kha chiū hē-teh. Chin-seng hoah kóng, Lí ê tê-sim-tê goá chai lah! Phō-ā iô chhiú, toā-siaⁿ kóng, Tiām-tiām! Kóng soah pàng chı̍t-pū jiō tı̄ hin, chiū chhiò-chhiò koāⁿ-tùi goân-ūi tı̍t-tı̍t khı̀, tû-khı̀ Chin-seng í-goā, bô lâng chai chit-ê tāi-chı̀. Chin-seng teh siūⁿ, nā kā sian-siⁿ kóng, i ún-tàng ē siū phah chin thiám; nā beh kā i koāⁿ tò-tńg, i sı̄ kín kha-chhiú liâm-piⁿ koāⁿ teh cháu. Chin-seng kàu-ūi, Phō-ā í-keng cháu-khı̀ bih, chhàu-khám chı̍t-ê lāu Sêng-peh-à toā chhùi-ta, chiū thı̂n-tó chı̍t-toā oáⁿ, chò 3,4 chhùi koa̍k lo̍h-khı̀. Í-keng thun koè âu, chiah kóng, Hm̂! Chit-koàn tê thài chhàu-hiam chhàu-hiam! Hit-sı̂ Chin-seng tı̄ hia khoàⁿ i beh lim lo̍h-khı̀, chiū ia̍h chı̍t-siaⁿ beh kiò i bān-chiah lim, bô-nāi i hó-kha-chhiú, lim-liáu chin khí, thiaⁿ i teh hoah chhàu-hiam-hiam, soà tı̍t-tı̍t chhiò khí-lâi, kı̀m bē-tiâu. Tı̄ lāi-bı̄n ū pa̍t-lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ, iā lâi chhı̀ lim khoàⁿ, kó-jiân sı̄ ū-iáⁿ. Khoàⁿ-kı̀ⁿ Chin-seng teh chhiò, chiū kui tı̄n loā i ham jiō tı̄ hin. Kiò sian-siⁿ lâi khoàⁿ, sian-siⁿ chin siū-khı̀. Chin-seng siūⁿ nā-beh kā kóng-bêng, sı̄ kiaⁿ-liáu Phō-ā ē siū tāng-hêng; in-ūi pêng-sò͘ i sı̄ pháiⁿ-té, iū-koh cha-hng chiah hō͘ sian-siⁿ hêng-hoa̍t, taⁿ nā kā i chí-chèng chit-chân, ē hāi i têng-poē chhám, koh i ē oàn-hı̄n goá. Ū-sı̂ lāu-lâng he-ku-tū beh kiò gín-ná-lâng pàng-jiō hō͘ chia̍h, mā bô lâng ài; hô-hòng i chhòng piān-piān hō͘ i chia̍h, sǹg-lâi tio̍h kā i seh to-siā; nā-sı̄ i iau-kiû, ka-tı̄ pàng hō͘ chia̍h sı̄ khah bô lé nā-tiāⁿ. Koh siūⁿ, goá hán-tit hoān-choē hō͘ sian-siⁿ hêng-hoa̍t, chit-tia̍p lâi thè i taⁿ-choē, sian-siⁿ phah-sǹg khah thé-liōng, hêng-khū ē khah khin; iū-koh Phō-ā ún-tàng chin kám-siā goá. Siūⁿ-liáu koat-toàn beh ēng tiām-tiām lâi chún-chò jı̄n-choē. Kó-jiân sı̄, sian-siⁿ chin siū-khı̀, keh jı̍t bēng-lēng thêng-o̍h. Chin-seng pêng-sò͘ sı̄ Pe̍k-chhoan só͘ thiàⁿ--ê, chit-pái lâi hoān-choē, sian-siⁿ bô ū phian-su ê sim-koaⁿ, iû-goân tio̍h siū hêng-hoa̍t. Pa̍t-ê ha̍k-seng pún-té khoàⁿ sian-siⁿ kap Chin-seng chò-hoé chia̍h, koh liām-chheh bián thiu-chhiam, thong-thong kóng sian-siⁿ ū phian-thán; nā-sı̄ chit-pái khoàⁿ-kı̀ⁿ sian-siⁿ teh siū-khı̀, chiah-chai sian-siⁿ sı̄ khǹg kong-pêng. Jı̍t-kı̂ kàu, Chin-seng koh lâi o̍h-á, sian-siⁿ ê siū-khı̀ boē soah, chiū kiò Chin-seng lâi, mn̄g kóng, Lí ū chai-choē bô? Chin-seng ı̀n kóng, Chai choē. Nā chai-choē beh phah lí 20-ē, kam-goān bô? Chín-seng chiū siūⁿ, í-keng chai-choē, í-keng thêng-o̍h, beh koh phah 20-ē pán-poe sı̄ chin kı̂; nā-sı̄ iû-goân ı̀n i kóng, Kam-goān. Chiū-tı̄ ha̍k-seng ê thâu-chêng phah--i. Phah-liáu chiū siá chit-tiuⁿ jı̄-á kiò Chin-seng khiā-tı̄ chèng ha̍k-seng ê thâu-chêng, peh tı̄ í-liâu téng, lâi liām hiah-ê jı̄ hō͘ in thiaⁿ. Hit-ê jı̄ chiū-sı̄ kóng, “Goá chai goá só͘-chò, ū poē-ge̍k sian-siⁿ, ûi-ke̍h Siōng-tè, chhiáⁿ lín tāi-ke m̄-thang o̍h goá ê khoán.” Chiah-ê oē tio̍h liām 3 piàn, chiah lo̍h-lâi. Phah-sǹg sian-siⁿ sı̄ beh hō͘ Chin-seng chai kiàn-siàu, tı̄ ha̍k-seng ê bı̄n-chêng siā-choē, iā teh chò pa̍t-lâng ê kàm-kài. Chin-seng tha̍k chit-tiuⁿ toaⁿ sı̄ chhin-chhiūⁿ tha̍k-chheh, bô-sáⁿ cheng-choa̍h; nā-sı̄ tı̄ piⁿ-á hit-ê Phō-ā àⁿ-thâu lóng m̄-káⁿ khoàⁿ, i chai, i chò hit-chân sū, sı̄ Chin-seng teh thè i tam-tng hêng-hoa̍t, i ê sim ún-tàng chin bē chò-tit. Chóng-sı̄ i siū hêng-hoa̍t, goá tit-tio̍h êng-kng. Í-keng soah, Phō-ā chiū chhoā Chin-seng chhut-lâi sè-siaⁿ kā i kóng, “ Goá chai goá só͘-chò, hāi lí chin khek-khui, chhiáⁿ lí sià-bián.” Chin-seng kóng, Bô iàu-kín, goá hoaⁿ-hí thè lí siū hêng-hoa̍t, ǹg-bāng lí āu-pái m̄-thang koh hoān-choē chiū hó. Hit-tia̍p liáu-āu, i chiah-chai to̍k-to̍k Chin-seng sı̄ i sı̍t-chāi ê pêng-iú. Iā Chin-seng iû-goân sı̄ chiàu-kū ho̍k-sāi sian-siⁿ, bô si-hô ê oàn-hı̄n; Sian-siⁿ iā chiàu-kū chin thiàⁿ--i. In-ūi hoaⁿ-hí thè-lâng taⁿ-choē, khah kan-khó͘ mā bô-thang oàn-hı̄n. Siūⁿ-tio̍h Kiù-chú Iâ-so͘ kam-goān thè-lâng siū-sí, chiū sui-sı̄ tèng I ê lâng loā chân-jím, loā bú-bān, loā ki-chhı̀, I iā bô siū-khı̀, siōng-chhiáⁿ thè in kı̂-tó. Tùi ha̍k-seng kóng, Pē só͘ hō͘ goá ê poe, goá kiám m̄ lim mah? Sı̍p-jı̄-kè chiah-nih chhi-chhám, I iā bô hun-hô oàn-chheh Siōng-tè hō͘ i tú-tio̍h án-ni. Á! Che bô m̄-sı̄ beh thè sè-kan-lâng sio̍k-choē, chiah kam-goān siū-jio̍k! Siū-khó͘! Siū-sí. Á! Chin-chiàⁿ sı̄ Kiù-chú! * * * Tùi chit-nı̂ khí, moé-pái khó-chhı̀, Chin-seng nā m̄-sı̄ thâu-miâ piān-sı̄ 2 miâ. Hit-nı̂ tú-tio̍h Thih-im Bo̍k-su lâi sûn kàu-hoē, Bo̍k-su-niû iā lâi, sian-siⁿ chiū chhoā in khı̀ lō͘-nih ngiâ-chih, tāi-ke chin hoaⁿ-hí, ná-chún chèng-lâng teh ngiâ-chih Iâ-so͘ jı̍p-siâⁿ chit-iūⁿ. Thih-im Bo̍k-su kı̀ⁿ ū chhut-chhùi to sı̄ kà-sı̄, bô 1 kù phah-sńg, Chin-seng chin ài thiaⁿ. Chı̍t-jit7 lâi Chēng-chúi piⁿ pò͘-tō ê sı̂, ū toà chit- ê chhiú-hong-khı̂m, teh chò pò͘-tō ê lō͘-ēng. Tng hit-sı̂ nā khoàⁿ-tio̍h chhiú-hong-khı̂m, sı̄ chin hi-hán. Chin-seng teh siūⁿ, beh chhián ē hō͘ goá tit-tio̍h e 1-siaⁿ, goá chiū chin hoaⁿ-hí. Teh siūⁿ ê sı̂, Bo̍k-su-niû kóng, Chin-seng, chit-ê khı̂m, lí chhiáⁿ kā goá hû-teh, Chin-seng thiaⁿ chı̍t-ē chin hoaⁿ-hí, chiū-kín chiū kā i chih-lâi, siūⁿ kóng, Taⁿ ū ki-hoē thang kā i e chı̍t-ē khoàⁿ-māi. Chiū kiâⁿ khah chò-chêng, ûn-ûn-á e chı̍t-siaⁿ, ó͘--à, chin hó-thiaⁿ. Soà siūⁿ-tio̍h tı̄ thian-tông ê Sèng-sài, Thiⁿ-Pē ū siúⁿ-sù kim ê khı̂m, he m̄-chai in ê hoaⁿ-hí loā-toā. Goá chiong-lâi nā khı̀-kàu tı̄-hia, nā tit-tio̍h he, ún-tàng beh toā-toā o-ló Siōng-tè. Chit-tia̍p liáu-āu Chin-seng ê sim-lāi chiū hoat-siⁿ im-ga̍k ê chhù-bı̄ khí-lâi. * * * Keh nı̂, chiū-sı̄ Sió-o̍h tē 5 nı̂, Pe̍k-chhoan sian-siⁿ tńg-khı̀, koh oāⁿ chı̍t-ê Sûn-chèng sian-siⁿ lâi. Chit-ê sian-siⁿ hō͘ Chin-seng khoàⁿ-chò tē-ı̍t thang kèng-ùi ê. I hán-tit kóng-oē, I ê chhiò hán-tit chhut-siaⁿ, I ū ui-giâm iā-ū un-jiû. I m̄-bat phah ha̍k-seng; nā-sı̄ to iā m̄-bián tio̍h hō͘ i ēng tio̍h phah. I nā kan-ta khām-sàu chı̍t-siaⁿ, ha̍k-seng chiū chin kiaⁿ. I ê ui-giâm chhin-chhiūⁿ ū pı̀-su̍t ê khoán, ha̍k-seng m̄-chai i ê koân-lêng tùi tó-lâi. Sian-siⁿ lâi, Chin-seng hit-nı̂ 13 hoè, iû-goân tit-tio̍h Sûn-chèng sian-siⁿ ê thiàⁿ-thàng, moé-pái nā-beh tò-khı̀, chiū chio--i. Chı̍t chá-khí thàu-chá lâi, khoàⁿ-kı̀ⁿ sian-siⁿ tı̄ bı̂n-chhn̂g, chiàu pêng-siông ê lē, ta̍k-jı̍t thàu-chá lâi, á-sı̄ beh tńg-khı̀, tio̍h kā sian-sin chhéng-an, kóng, Sian-siⁿ pêng-an! Hit chá-khí, Chin-seng lâi, chiū khui pâng-mn̂g kā sian-siⁿ chhéng-an; nā-sı̄ sian-siⁿ haiⁿ-haiⁿ-kiò chin kan-khó͘. Chin-seng chiū oá-khı̀ bong i ê thâu-hia̍h, sı̄ put-chí sio, chiū oa̍t-lı̀n-tńg khı̀ kiò chı̍t-ê hàn-i lâi kā khoàⁿ. Hàn-i khoàⁿ-liáu, kóng sı̄ hı̀-iām, i chiū chek-sı̂ toè i khı̀ the̍h-io̍h lâi choaⁿ. Chiàu hit-tah ê hong-sio̍k, nā kiò sian-siⁿ lâi lán chhù, tio̍h pau âng-pau chiah ē-ēng-tit. Chin-seng teh siūⁿ, Sûn-chèng sian-siⁿ pēⁿ chiah siong-tiōng, i iā m̄-chai sím-mı̍h, i-seng sı̄ goá kiò-ê, ēng âng-choá pau 1 pau khı̀ chò lé-sò͘, kā i kóng, Che-sı̄ ke̍k sió-khoá, piáu-bêng chı̍t-ê ı̀-sù nā-tiāⁿ, iā io̍h-chı̂ⁿ lēng-jı̍t chiah sǹg. I-seng kóng, Hó. Chin-seng án-ni chò sian-siⁿ iā m̄-chai. Keh-jı̍t chiū kng-khı̀ Tâi-lâm Sin-lâu chhoē I-seng, o̍h-á ê tāi-chı̀, iû-goân sı̄ Chin-seng teh liāu-lí. Moé-jı̍t chhoā ha̍k-seng kı̂-tó, kiû Siōng-tè chiàu-kò͘ Sûn-chèng sian-siⁿ kín-kín hó. Saⁿ lé-pài āu, Sian-siⁿ chiū hó, koh tńg-lai kà-chheh, chèng ha̍k-seng lóng-chóng lâi kā i kóng, Sian-siⁿ ah! Pêng-an! Toā-o̍h ha̍k-seng lâi, khoàⁿ-kı̀ⁿ kóng, Lí ê ha̍k-seng chin koai! Sûn-chèng sian-siⁿ kóng, Khí-kám.