Chióng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chióng ū chin-chē chióng 
Chióng-kim chióng-pâi chióng-chn̄g saⁿ chióng
Chióng-poe chióng-poâⁿ chióng-kı̂ la̍k chióng
Khó-lêng iáu-ū, chhiáⁿ lí bān-bān-á siòng Chióng-kim hit-hō chióng
Kim-gia̍h koân, sò͘-jı̄ koh ē liòng
Ū-sı̂ liòng kah hāi-lâng kám-chêng siong Chióng-chn̄g hit-hō chióng
Po̍h-po̍h choá chı̍t jı̄ chióng
Kong-lô khó͘-lô tı̄ choá-siōng Mài hiâm i bô sı̍t-chit hāu-iōng
Kheng súi-súi, koà piah-siōng
Sui-jiân hi-êng, mā chèng-siông Bô-koán tó chı̍t-chióng
Niá-tio̍h lóng chin thiòng
Niá bē-tio̍h mài bián-kióng Niá bô-tio̍h, ko͘-put-jı̂-chiong mā-tio̍h chiong
Chhian-bān m̄-thang kā lâng tiòng-siong
Hong-tō͘ ài hó, ài ū tō͘-liōng