Chiú-iú liān-sian

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 1 kûn chiú-iú êng-êng tı̄ tê-bí-tiàm bóng liān-sian. Chiah kóng bô kúi kù, tō koh kóng tùi sio-chiú--khı̀-a. 
 Khui kim-á-tiàm ê A-hông seng khí-thâu, I kóng: “Goá m̄-káⁿ kóng ka-kı̄ goā-gâu lim sio-chiú, m̄-koh goá chiú-phín hó, ē hiáu kàm-tēng sio-chiú ê nı̂-hūn kap kip-sò͘, chai-iáⁿ án-choáⁿ lim chhut sio-chiú siōng chán ê khı̀-bı̄, bo̍k-koài lâng-lâng lóng kiò goá sı̄ ‘Lim chiú chı̀n-pō͘-tóng ê chú-sek’! ” 
 Toā-kho͘ Tân--ê khoàⁿ A-hông tı̄ hia leh phùi, pháiⁿ-sè kā thuh chhàu, kan-taⁿ chhiò-chhiò kā èng kóng: “Lí o͘-pe̍h kâng bô͘-hóng tóng-miâ, ē khı̀ hông khòng-gı̄--o͘!” 
 Chē tı̄ tiān-oē piⁿ ê niau-á-bı̂n kóng-oē--lo͘, I kóng: “Chiú sı̄ ū lêng-sèng ê chúi, lán sı̄ ū lêng-sèng ê lâng, sio-chiú nā bô lim, bān-hāng khang-khoè lóng chò boē lo̍h sim! Sió-tán--leh, lán chiah choh-hoé lâi-khı̀ kan--2-poe-a!” 
 Tê-bí-tiàm ê thâu-ke Pe̍h-mo͘--ê sûi tō chiap lo̍h-khı̀ kóng: “Lâng leh kóng chiú sı̄ bê-hûn-chúi, goá khoàⁿ lim chiú sı̄ kài m̄ hó!” (chù 1) 
 Ông-iâ So͘--ê siaⁿ-thâu siōng pá, I toā siaⁿ hoah kóng: “Chit-ê ı̀-kiàn goá chàn-sêng! Sio-chiú iā m̄-sı̄ siáⁿ-mı̍h hó mı̍h, kóng--khí-lâi tō iàn-khı̀, goá khoàⁿ í-āu nā bô, lán tō mài lim--lah! ”(chù 2) 
 Toā-kho͘ Tân--ê toè So͘--ê ê oē-boé kóng: “Sı̄ án-ni--lah, sio-chiú chit hāng mı̍h-kiāⁿ, lim chē ē siong koaⁿ, lim chió ē siong sim, ah nā ū êng ê sı̂ sió-khoá-á sı̍p--1-poe-á, èng-kai sǹg sı̄ tú-tú-á hó! ” 
 Pùn-sò Ông--ê thiaⁿ kah chiâⁿ sim-sek, soà-lo̍h-khı̀ ı̀n-kóng: “Kóng-tio̍h lim chiú, goá sı̄ chiàⁿ-káng lóng bô-pō͘! ” (chù 3) 
 Niau-á Bı̂n tē-jı̄-pái hoat-giân, I kóng: “Goá bô siú-táⁿ, m̄-sı̄ chiu-kok eng-hiông, goá lim chiú ē kiaⁿ!”(chù 4) 
 Iáu sı̄ “Chiú-tóng ê chú-se̍k” A-hông khah ū ha̍k-būn, I khiā khí-lâi chò kiat-lūn, soan-pò͘ kóng: “Chāi-chō lóng sı̄ ū khı̀-chit ê chiú-sian, m̄-sı̄ chiú-kúi; sio-chiú, lán lóng sı̄ khoàⁿ lâng lim--ê-lah!”(chù 5) 
(chù 1) I ê ı̀-sù sı̄: sio-chiú m̄-thang kái, kái-tiāu chiâⁿ m̄-hó. 
(chù 2) Ì-sù sı̄: nā-sı̄ bô chhoân, tō bô chiú thang lim; nā-sı̄ ū, tong-jiân mā beh lim. 
(chù 3) I kóng ê chit kù oē chin-chiàⁿ sı̄ kui-châng hó-hó----bô chhò! Sio-chiú tò jı̍p chhùi, nâ-âu sio chioh-koè, lóng bián pō͘--lah! 
(chù 4) Niau-á-bı̂n “m̄-sı̄ tang-chiat tō leh so ı̂ⁿ”--a, khoàⁿ tio̍h sio-chiú ná ē-sái bô lim? I ê ı̀-sù sı̄ lim siuⁿ chió ē kiaⁿ, lán m̄-thang khı̀ hō͘ phiàn--khı̀! 
(chù 5) M̄-sı̄ khiā piⁿ--á khoàⁿ lâng lim, ka-tı̄ lóng m̄ lim--o͘, chhiáⁿ ta̍k-ê m̄-thang gō͘-hoē; i ê ı̀-sù sı̄: piān-nā khoàⁿ tio̍h mà-chı̀--ê, chhoē ū sio-chiú phoāⁿ, tio̍h beh lim--lah!