Chia̍h-choē 02

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Jı̄ Siàu-liân-tūi tūi-tiúⁿ Gô͘ Kok-seng chē tı̄ pān-kong-sek lāi-té teh khoàⁿ bûn-kiāⁿ, hē tı̄ kak-á ê tiān-sı̄ khui--leh, tú-hó sı̄ tiong-tàu tng teh pò sin-bûn ê sı̂-kan. Tiān-sı̄ oē-bı̄n sı̄ Lâm-tâu Chı̍p-chı̍p chēng chheng-chheng ê ke-lō͘, só͘-ū ê tiàm-mn̂g lóng koaiⁿ--leh, chhia-thâu hū-kı̄n goân-té pâi kah kui-lō͘ ê tàⁿ-á lóng bô--khı̀-ā, lō͘-piⁿ sam-sam gó͘-gó͘ ū-lâng khû tı̄ hia teh háu. “Chit-má thàu-koè lán ê kiàⁿ-thâu, ta̍k-ke ē-tàng khoàⁿ-tio̍h Chı̍p-chı̍p ê chêng-hêng, ē-sái kóng sı̄ chiâⁿ hi-bı̂, oân-choân bô chhin-chhiūⁿ chı̀n-chêng ta̍k-ke só͘ chai-iáⁿ koan-kong chò kah ū-phā ū-phā, lâng kheh lâng ê po͘-thâu. Lán sûi lâi hóng-būn chit-ūi sian-siⁿ. “Oē-bı̄n téng-thâu sı̄ chı̍t-ê giâ mài-khuh, chng kah chin so ê kı̀-chiá sió-chiá teh kóng-oē. “Goá sı̄ kin-á chái-khí hām chhù--nı̍h ê lâng tùi Tâi-tiong ka-tı̄ sái-chhia lâi--ê, chı̍t-ê lâi kàu-ūi gún tō kám-kak koài-koài, taⁿ chı̍p-chı̍p gún m̄-sı̄ tē-it-kái lâi--ah, m̄-koh bô chı̍t-kái chhin-chhiūⁿ án-ne, bē-su í-keng pha-hng--ah, tàⁿ-á lóng siu liáu-liáu, tiàm-mn̂g lóng bô khui, chāi-tē--ê lóng bı̄n-iu bı̄n-kat, liân chhia-thâu lāi-té siōng-pan ê lâng mā lóng teh lâu-ba̍k-sái, mn̄g in án-choáⁿ kan-taⁿ tı̍t-tı̍t hàiⁿ-thâu, lú háu lú toā-siaⁿ, sian mn̄g tō mn̄g lóng bô--leh.” Chit-tiâu sin-bûn ū-iáⁿ chin koài-kı̂, chóng--sı̄ tiān-sı̄ chūn kah chin sè-siaⁿ, Gô͘ Kok-sêng lóng bô chùn-būn--tio̍h. Pān-kong-sek mn̂g khui-khui, Tân Siú-gı̄ khiā tı̄ mn̂g-kha-kháu tham-thâu, ēng chhiú khok mn̂g. “Jı̍p--lâi.“ Gô͘ Kok-sêng kā koàn-chong hē--leh, lāu-lâng-kiàⁿ pak--lo̍h-lâi, giâ-thâu teh khoàⁿ. “Tūi-tiúⁿ!” Tân Siú-gı̄ bı̄n-sek chhiⁿ-chhiⁿ bô siáⁿ hó-khoàⁿ, “A-êng sí--ah.“ “Lí kóng siáⁿ?” Gô͘ Kok-sêng thiaⁿ chı̍t-ê choâⁿ pı̀ⁿ-bı̄n, pún-té tō jiâu-peh-peh ê bı̄n-phê, chit-siaⁿ jiâu kah ē gia̍p-sí hô͘-sı̂n, i kā ba̍k-kiàⁿ hiak tı̄ koàn-chong téng-bı̄n, “Án-choáⁿ sí--ê?” “Goe̍h-chhe liáu-āu, in saⁿ-ê lâng m̄-chai án-choáⁿ khai-sí tiām-chih-chih, pn̄g bô siáⁿ chia̍h, liân siōng gâu chò siáu-chhit-á chhiò ê A-chèng mā piàn chı̍t-ê lâng, chang-àm sı̄ A-ióng teh kò͘--in, tiong-tàu chia̍h-pn̄g sı̂-kan khı̀ kā khoàⁿ, A-êng í-keng bô khùi--ā, kui-ê lâng sí-tı̍t, ba̍k-sái phı̄ⁿ-chúi lâu kah kui-bı̄n lóng sı̄.“ Tân Siú-gı̄ sió thêng--chı̍t-ê, khoàⁿ Gô͘ Kok-sêng bô beh kóng-oē, chiah koh chò i kóng--loeh. “Lâng sàng kah pēⁿ-ı̄ⁿ tō í-keng bē-hù--ah, sian-siⁿ chiām-sı̂ jı̄n-ūi sı̄ sim-chōng bâ-pih, m̄-koh chin-chiàⁿ ê in-toan ài khai-phoà chiah ū hoat-tō͘ khak-tēng.“ “Goá chai--ah, lín seng khı̀ thó-lūn beh án-choáⁿ lí-la̍k mûi-thé kap ka-sio̍k ê būn-tê, chiah lâi chhoē goá pò-kò.“ “Sı̄.“ Tân Siú-gı̄ kóng-soah, thâu tiám--chı̍t-ê, kiâⁿ-chhut pâng-keng. Gô͘ Kok-sêng, kin-nı̂ í-keng gō͘-cha̍p-peh hoè, sı̄ siàu-liân-tūi chū-lâi nı̂-hoè siōng toā ê tūi-tiúⁿ, i goân-té sı̄ chı̍t-ê seng-hoà ha̍k-ka, tı̄ Bí-kok the̍h tio̍h phok-sū liáu-āu, tńg-lâi tı̄ Tiong-iong Gián-kiù-ı̄ⁿ chò gián-kiù-oân, boé-ā in-ūi ka-tı̄ ê hāu-seⁿ tı̄ pó͘-sı̍p tńg--lâi ê lō͘--nı̍h, khı̀ hō͘ piàⁿ-chhia ê tek-ke-á giâ to phut--sí, chhim-chhim kám-kak tio̍h chit-ê siā-hoē ê chheng-siàu-liân būn-tê giâm-tiōng, sàn-sim kā gián-kiù-oân ê thâu-lō͘ sı̂-tiāu, khı̀ khó kéng-koaⁿ tāi-ha̍k, koàn ko͘-hāng gián-kiù siàu-liân hoān-choē, pı̍t-gia̍p liáu-āu keng-koè kúi-ā pái ê tiàu-phài, chē-chiūⁿ siàu-liân-tūi tūi-tiúⁿ ê ūi, sǹg-sı̄ oân-sêng i ê kú-nı̂-goān. Tân Siú-gı̄ chhut--khı̀ liáu-āu, Gô͘ Kok-sêng kám-kak chin bô hòng-sim, koh te̍k-pia̍t khà tiān-oē khı̀ koan-hō͘-só͘, ài in te̍k-pia̍t chù-ı̀ A-chèng kap A-hoat, m̄-thang hō͘ in ū thut-chē. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 112 kı̂, 2006 nı̂ 1 goe̍h)