Chiah khoàⁿ 3 chân niā-niā

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

1-ê chng-kha-lâng thâu 1-pái khı̀ kàu Tâi-pak-siâⁿ, khoàⁿ-tio̍h ke-lō͘ piⁿ ê lâu-á-chhù koân-lòng-lòng, múi 1-tòng lóng kúi-lō 10-chàn, kám-kak chiâⁿ sin-kı̂, chiâⁿ sim-sek, tō gia̍h-thâu it-tı̍t khoàⁿ. 1-ê gia̍t-siâu ê lâng khoàⁿ--tio̍h, siūⁿ kóng chit-ê chng-kha-lâng khoàⁿ--khí-lâi thûi-thûi, tiāⁿ-tio̍h chiâⁿ hó phiàn, chiâⁿ hó chhòng-tı̄, tō kiâⁿ oá--koè-khı̀, khui-chhùi kā kóng : “Eh ! Lí chit-ê lâng kám ū kau-chı̂ⁿ, a̍h bô ná ē it-tı̍t kā goán khoàⁿ lâu-á-chhù ? ” “Hâⁿ~à, khoàⁿ lâu-á-chhù ia̍h ài la̍p-chı̂ⁿ--o͘ ? ” “Tong-jiân--lo͘, khoàⁿ 1-chàn ài kau 100-kho͘, lí lóng-chóng khoàⁿ kúi chàn--a ? ” Hit-ê chng-kha-lâng sim-lāi siūⁿ kóng : Goá chiah bô leh a-thuh--leh, bêng-bêng 20 goā chàn lóng khoàⁿ liau-liáu--lo͘, mā m̄-thang chiàu-sı̍t kóng, tō chhiò-chhiò kā ı̀n kóng : “Bô--lah, goán chiah khoàⁿ 3-chàn niā-niā ! ”