Chiam-boé-á boé chiam-chiam

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chiam-boé-á Chiam-boé-á ah ah ah ! 
Chhiáⁿ mn̄g Lí beh khı̀ tah ?
Beh khı̀ siû-chúi chhoē chia̍h ,
Ná bò-ài chio-phoāⁿ ? Tâi-oân hó só͘-chāi ,
Hoaⁿ-hí Lín ùi pak-hong poe-lâi chia toà ,
Gún lóng hoan-gêng ta̍k-ke tàu-tı̄n chò-phoāⁿ .