Chiam-thâu-á thâu chiam-chiam

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Chiam-thâu-á chiam-thâu-á thâu chiam-chiam , 
Thâu-khak boé-téng mo͘ chhàng-chhàng ,
Ài chia̍h koé-chí ,hoe-bı̍t ,kap thâng .
Chhiū-á-boé-téng leh oa̍h-tāng ,
Thiàu ,poe ,tò-tiàu ,tò-kau ,bē-su kâu ,
Chiok-ài chio-phoāⁿ chò-siū seⁿ-thoàⁿ ,
Hō͘-siōng chiàu-kò͘ ,kám-chêng sio-thàu . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2006 kı̂, 2004 nı̂ 1 goe̍h 20)