Chian Hı̂

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Siáⁿ-lâng tı̄ goá ê jı̍t-chí lāi-té 
Khǹg hiah chē iâm
Koh chham chiah chē hiam
Kā goá piàn-chò chı̍t boé hı̂ Ta̍k-mê
Goá hō͘ sim-lāi hit ki chian-sı̂
Péng--koè-lâi
Koh péng--koè-khı̀