Chin-lí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Lán khiā tı̄ bô kâng ê lı̍p-tiûⁿ 
Khiok tông-sı̂ khoàⁿ-tio̍h chin-lí
Chı̍t lia̍p chin-lí
Ùi tang-hng khoaⁿ-khoaⁿ-á seng--khí-lâi