Chio̍h-pan kap 10 pan

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 ( )Tâi-gí hoat-im, < >Hoâ-gí hoat-im 
 Toà tı̄ Tâi-pak ê Lı̂m kàu-siū, lı̄-iōng kà-jı̍t chhoā bó͘-á-kiáⁿ tńg-khı̀ kò͘-hiong Ông-keng chhit-thô, oá 12 tiám--a, tō tı̄ hı̂-káng hù-kı̄n chhoē 1-keng chhan-thiaⁿ beh chia̍h tiong-tàu. 
 Lı̂m kàu-siū seng khı̀ tiám-chhài, in sè-hàn-kiáⁿ teh tha̍k kok-hāu-á 2-nı̂-á niā-niā, iah toè khı̀ khoàⁿ. Khoàⁿ-tio̍h 1-boé chio̍h-pan, tō iōng hoâ-gí mn̄g kóng: “< Pa-pa, ná sú sû moh ı̂? > ” 
 Lı̂m kàu-siū mā iōng hoâ-gí ı̀n kóng: “< Sû pan ı̂ ! >” 
 Chhan-thiaⁿ ê thâu-ke chhiò bi-bi kiâⁿ--koè-lâi, mn̄g kóng: “M̄-chai beh chia̍h siáⁿ-mih hı̂?” 
 “Chio̍h-pan--lah, iōng chhoe--ê, ài ke tām-po̍h-á kiuⁿ-si kap soàn-pe̍h--o͘! ” 
In kiáⁿ tı̄ piⁿ--á tiām-tiām khiā--leh, thiaⁿ tio̍h Lı̂m kàu-siū ê oē, koáⁿ-kín iōng Hoâ-gí chiap leh kóng: “<Pa-pa, sú sû pan (chio̍h-pan), pû sú chiò pan, nı̂ sàu suo í pan loh lah!>”