Chiok Sèng-tàn Ke̍k 01

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khèng-chiok Sèng-tàn 
 布景: Khan kok-kı̂, kat-chhái, chng-thāⁿ. Tı̄ piⁿ-á ū chı̍t-tè sè toh-á, toh téng ū lé-mı̍h 6 pau, kap choē-choē hó chia̍h-mı̍h toh-piⁿ chı̍t-liâu í-á. 
 人物: A. Ki-tok-tô͘, i-ho̍k phok-sò͘ chéng-kiat. B. M̄ sı̄ Ki-tok-tô͘, ho̍k-chong khah súi. Chheⁿ-mê. Pái-kha. Khit-chia̍h, ho̍k-chong bái-bái. 
 Khai-bō͘ chêng hoē-chiòng chê-chhiùⁿ (Holy night). (A, B choè-hoé chhut-tiûⁿ, A phah-chhiú chin khoài lo̍k ê piáu-chêng. B bo̍k-bêng kı̂-biāu m̄-chai ı̀-sù). 
 A: Oh! Chin hoaⁿ-hí, lí khoàⁿ chin lāu-jia̍t, lí khoàⁿ, che lāi-bı̄n só͘ koà ê âng--ê, n̂g--ê, chheⁿ--ê, hiah-chē ê mı̍h-kiāⁿ. 
 B: Lí sı̄ teh hoaⁿ-hí sím-mı̍h, sı̄ sím-mı̍h lâng teh chò hó sū? Kóng hō͘ goá thiaⁿ, goá iā beh kap lí hoaⁿ-hí. 
 A: Sím-mı̍h teh choè hó sū. 
 B: M̄ sı̄ choè hó sū, bô siáⁿ-sū khan kok-kı̂ kat-chhái, tek-khak sı̄ sím-mı̍h lâng teh chiok-siū. 
 A: Chin gâu chhai, chin gâu chhai. 
 B: Sı̄ sím-mı̍h lâng ê chiok-siū? 
 A: M̄ sı̄ kiò choè chiok-siū, sı̄ kiò choè chiok-sèng-tàn. 
 B: Chiok-sèng-tàn. 
 A: Tio̍h lah, chiok sèng-tàn. 
 B: Sím-mı̍h kiò choè chiok sèng-tàn. 
 A: Chiok Sèng-tàn chiū-sı̄ Iâ-so͘ ê seⁿ-jı̍t. 
 B: Sím-mı̍h Iâ-so͘ ê seⁿ-jı̍t? 
 A: Sı̄ Iâ-so͘ kàng-seng ê jı̍t. 
 B: Iâ-so͘ sı̄ sím-mı̍h lâng? Lín chhù ê lâng goá lóng bat, cháiⁿ-iūⁿ í-chêng lóng m̄-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng. 
 A: Chit ê Iâ-so͘, put-tàn sı̄ goá ê chhù ê lâng, iā-sı̄ lín chhù ê lâng. 
 B: (kiaⁿ chı̍t-tiô) Iâ-so͘ goán chhù ê lâng? Lán nn̄g-ke iā m̄ sı̄ kiat-chhin, iā m̄ sı̄ ū sím-mı̍h iân-kò͘, lí teh kóng sím-mı̍h? 
 A: Goá mn̄g lí, lí chai "Thian-hā it-ka" chit-kù oē mah? 
 B: Chai nō, put-sı̂ mā thiaⁿ lâng kóng, mā kóng "Sı̀-hái chi-loē kai heng-tē." 
 A: Án-ni goá koh mn̄g lí, "thian-hā it-ka, sı̀-hái chi loē kai heng-tē", nā-sı̄ án-ni in ê lāu-pē sı̄ sím-mı̍h lâng? 
 B: (chhiú jiàu thâu-khak) Goá m̄-chai. 
 A: Hō͘ lí chhai khoàⁿ? 
 B: (hàiⁿ thâu) Chhai bē tio̍h. 
 A: Goá kóng hō͘ lí thiaⁿ, chit ê lāu-pē m̄ sı̄ pa̍t-lâng, chiū-sı̄ Thiⁿ-pē Siōng-tè, I khoàⁿ sè-kan lâng in-ūi choē siū khó͘, chiū chhe I ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ Iâ-so͘ kàng-sè thè lâng sio̍k choē, tû-khı̀ it-chhè ê kan-khó͘, kiò hoān-nā sı̀n I ê lâng lóng tit éng-seng. 
 B: (kia̍h-chhiú chó͘-chí kóng) Bān-chiah bān-chiah mài hô͘-tô͘, lí kóng "Sı̀-hái chi-loē kai heng-tē" ê lāu-pē, chiū-sı̄ Thiⁿ-pē Siōng-tè? 
 A: Bô chhò. 
 B: Che Thiⁿ-pē Siōng-tè ū chı̍t ê to̍k-siⁿ Kiáⁿ, chiū-sı̄ Iâ-so͘. 
 A: Bô chhò. 
 B: Koh chài Iâ-so͘ sı̄ Thiⁿ-pē Siōng-tè ê Kiáⁿ. 
 A: Bô chhò, iā-sı̄ sè-kan lâng ê Kiù-chú. 
 B: Lí kóng chit ê Iâ-so͘ bat kàng-sè kiù lâng. 
 A: Bô chhò, kin-á-jı̍t chiū-sı̄ kı̀-liām I kàng-sè kiù lâng ê jı̍t-chí. 
 B: Goá chēng kàu-taⁿ iáu m̄ bat thiaⁿ-tio̍h ū chit hō sím-mı̍h Iâ-so͘ kàng-sè, nā-sı̄ kóng Koan-im hu̍t-chó͘ hián-sèng kiù lâng che chiū ū. 
 A: Bô lah, che sı̄ iau-giân, koh Iâ-so͘ kàng-sè m̄ sı̄ chhin-chhiūⁿ koan-im hián-sèng hit khoán, bô keng-le̍k ê, in-ūi Iâ-so͘ sı̄ chioh lāu-bó ê thai só͘ seⁿ ê, kap pêng-siông ê gín-ná siāng-khoán. 
 B: Kap pêng-siông ê gín-ná siāng-khoán, cháiⁿ-iūⁿ chai I sı̄ Kiù-sè-chú. 
 A: Lí m̄-bián tio̍h-kip, thiaⁿ goá bān-bān kóng hō͘ lí thiaⁿ, chit ê Iâ-so͘ tú-tú 1959 nı̂ chêng, chhut-sı̀ tı̄ Iû-thài kok ê Pek-lı̄-hêng, hit sı̂ Iû-thài kok sı̄ Lô-má ê sio̍k-kok, Lô-má kok-ông bēng-lēng Iû-thài lâng tńg-khı̀ pún-siâⁿ chō hō͘-kháu, Iâ-so͘ ê pē-bó sı̄ Pek-lı̄-hêng siâⁿ ê lâng, só͘-í tio̍h tńg-khı̀ hia pò-miâ, tú-hó hit sı̂ I ê lāu-bó sin-ı̄n, khah bān kàu, chiū chhoē bô kheh-koán thang tiàm, āu-lâi toà tı̄ chı̍t keng bé-tiâu nı̍h, sím-mı̍h lâng ē chai hit mê, chiū tı̄ che bé-tiâu lāi seⁿ liáu Iâ-so͘. 
 B: Hâⁿ! Che chiū-sı̄ kiù-sè Chú, chhı̄ tı̄ bé-tiâu lāi, kı̂-koài!! 
 A: Put-tàn sı̄ án-ni, I tı̄ bé-tiâu lāi iā bô bı̂n-chhn̂g, iā bô phoē, chí ū lāu-bó ēng pe̍h-pò͘ pau I hē tı̄ bé-chô lāi. 
 B: Chiàu lí án-ni kóng, in-ūi I siⁿ tı̄ bé-tiâu-lāi khùn tı̄ bé-chô nı̍h, án-ni chiū-sı̄ Kiù-chú. 
 A: M̄-bián tio̍h-kiaⁿ, goá kóng iáu-boē liáu. 
 B: Hó koh kóng. 
 A: Iâ-so͘ chhut-sı̀ hit mê-hng, ū kúi-nā ê kò͘-iûⁿ ê lâng tı̄ siâⁿ-goā chiú-keⁿ kò͘ iûⁿ, hut-jiân khoàⁿ-tio̍h Chú ê thiⁿ-sài tiàm tı̄ in ê sin-piⁿ, Chú ê êng-kng sı̀-bı̄n chiò in, chiah ê kò͘-iûⁿ ê lâng tio̍h kiaⁿ, chóng-sı̄ thiⁿ-sài an-ùi in kiò in m̄-bián kiaⁿ, koh kā in kóng, “Kin-á-jı̍t tı̄ siâⁿ-lāi ū chı̍t ê Kiù-chú kàng-sè, ‘ēng pò͘ pau khǹg tı̄ bé-chô nı̍h’ ”. Thiⁿ-sài kóng-liáu, ū chı̍t toā-tı̄n ê thian-peng ûi-lûi chhiùⁿ-koa. 
 B: Hm̄, hm̄, che koa phah-sǹg chin hó thiaⁿ. 
 A: Tio̍h chin hó thiaⁿ, goá mā oē-hiáu chhiùⁿ. 
 B: Lí iā oē-hiáu chhiùⁿ, chhiùⁿ hō͘ goá thiaⁿ hó--m̄. 
 A: Khó-í (chhiùⁿ sèng-si 24 siú). 
 B: Ū iáⁿ hó thiaⁿ, goá mn̄g lí, hiah ê bo̍k-chiá thiaⁿ-kı̀ⁿ thian-peng kā in kóng, siâⁿ-lāi siⁿ chı̍t ê Kiù-chú, in ū khı̀ pài in bô? 
 A: Tong-jiân khı̀, in koáⁿ-kín jı̍p siâⁿ khı̀. 
 B: Chhoē ū tio̍h gín-ná bô? 
 A: Ū, chhoē ū tio̍h. 
 B: Tû-khı̀ chiah ê lâng í-goā, iáu ū pa̍t ê lâng khoàⁿ tio̍h bô? 
 A: Ū, iā ū 3 ê Tang-hng ê phok-sū tùi chin hn̄g lâi. 
 B: In iā-sı̄ thiaⁿ-kı̀ⁿ thian-peng kóng ê mah? 
 A: M̄ sı̄, chiah ê phok-sū lóng sı̄ ū ha̍k-būn ê lâng, bat thian-bûn bat tē-lí, ū chı̍t-mê-hng, in khoàⁿ-tio̍h ū chı̍t-lia̍p chheⁿ kap pa̍t ê chheⁿ bô siāng, chiū chai tı̄ Iû-thài kok ū chhut chı̍t ê Kiù-sè-chú, chiū toà n̂g-kim, jú-hiuⁿ, bu̍t-io̍h kap pó-poè, bô hiâm lô-khó͘, put-oán chhian-lí, lâi kòng-hiàn hō͘ Iâ-so͘, só͘-í goán kin-á-jı̍t, khèng-chiok Sèng-tàn, sàng hó-mı̍h hō͘ lâng, iā-sı̄ o̍h chit ê, kı̀-liām tông-jı̍t hia ê phok-sū tùi Iâ-so͘ ê kí-tōng. 
 B: Hò͘ⁿ, Goá khoàⁿ lín thong-jı̍t lóng chhēng súi-súi, khı̀ lé-pài-tn̂g, koh the̍h toā-pau sè-pau ê mı̍h hō͘ lâng. 
 A: Khó-sioh lán Tâi-oân iáu chin chió lâng, bêng-pe̍k Sèng-tàn ê ı̀-sù. 
 B: Nā án-ni, lí kóng khèng-chiok Sèng-tàn ê ı̀-sù sı̄ sím-mı̍h. 
 A: Hò͘ⁿ, khèng-chiok Sèng-tàn ê ı̀-sù, sı̄ kı̀-liām Iâ-so͘ kam-goān tùi thiⁿ-téng ê chun-êng kàng-sè choè lâng, pàng-sak ka-kı̄ ê sı̀ⁿ-miā, choè sè-kan lâng ê choē ê tài-kè, hō͘ sè-kan lâng tit pêng-an. 
 B: Ah, goá bêng-pe̍k lah, lín kin-á-jı̍t tiám-teng kat-chhái chhiáⁿ lâng-kheh, goân-lâi sı̄ beh o̍h hióng-lo̍k ê hong-hoat oh. 
 A: Bān-chiah, bān-chiah, goá teh kóng ê khèng-chiok Sèng-tàn ê ı̀-sù, kóng iáu-boē liáu leh. 
 B: Á-bô lí ê toh-téng hiah choē chia̍h-mı̍h sı̄ beh án-choáⁿ. 
 A: Goá kā lí kóng liáu lah, chiah ê lé-mı̍h, m̄-nā piáu-sı̄ goán ê khoài-lo̍k, iā ài hō͘ pa̍t-lâng ū hūn tı̄ khoài-lo̍k, koh hō͘ hiah ê kan-khó͘ lâng. 
 Chheⁿ-mê lâng: (kia̍h chı̍t-ki koáiⁿ-á, thok chı̍t ē, thok chı̍t ē). Chioh-koè leh, chioh-koè leh, hō͘ goá chit ê chheⁿ-mê lâng koè leh, thiaⁿ kóng se-iûⁿ lâng tı̄ chia teh koè tang-cheh, goá iā lâi tàu lāu-jia̍t chı̍t-ē,......o͘h, pháiⁿ-kiâⁿ pháiⁿ-kiâⁿ. 
 A: (chhun-chhiú khı̀ khan) Chhiáⁿ lâi chē, kiâⁿ hō͘ hó. 
 Chheⁿ: Ló͘-la̍t, ló͘-la̍t (koáiⁿ-á pàng-hē tı̄ kha-chêng) Goán chheⁿ-mê lâng, ba̍k-chiu bô khoàⁿ-tio̍h sı̄ chiaⁿ kan-khó͘, chhut-mn̂g, chin bô lı̄-piān, só͘-í jı̍t-jı̍t tio̍h chē tı̄ chhù-lāi, thiaⁿ kóng lí chia ū se-iûⁿ lâng teh koè tang-cheh chin lāu-jia̍t, só͘-í lâi kiâⁿ-kiâⁿ leh. 
 A: Che m̄ sı̄ se-iûⁿ lâng teh koè tang-cheh, sı̄ Ki-tok-tô͘ teh khèng-chiok Iâ-so͘ ê sèng-tàn. 
 Chheⁿ: Hò͘-hò͘, goá bô tha̍k-chheh só͘-í m̄-chai. 
 A: Lí kóng ta̍k-jı̍t chin ut-chut ià-siān, án-ni goá kà lí chı̍t-tiâu koa hó bô? 
 Chheⁿ: Hó-hó, to-siā, to-siā, iáu m̄ bat chhiùⁿ koa leh. 
 A: Lí toè goá liām: Goá sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘. 
 Chheⁿ: Goá sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘. 
 A: Choân-lêng Kiù-chú chí-sı̄ goá. 
 Chheⁿ: Choân-lêng Kiù-chú chí-sı̄ goá. 
 A: I goá phoà-pı̄ⁿ khui goá sim. 
 Chheⁿ: I goá phoà-pı̄ⁿ khui goá sim. 
 A: Hō͘ goá thiⁿ-lō͘ jı̄n-tit chin. 
 Chheⁿ: Hō͘ goá thiⁿ-lō͘ jı̄n-tit chin. 
 A: Kiò goá kéng-séng bô siūⁿ pháiⁿ. 
 Chheⁿ: Kiò goá kéng-séng bô siūⁿ pháiⁿ. 
 A: Bián-tit ài hi-hoa só͘-chāi. 
 Chheⁿ: Bián-tit ài hi-hoa só͘-chāi. 
 A: Goá sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘. 
 Chheⁿ: Goá sui chheⁿ-mê chin kan-khó͘. 
 A: Choân-lêng Kiù-chú chí-sı̄ goá. 
 Chheⁿ: Choân-lêng Kiù-chú chí-sı̄ goá. 
 A: Lí thiaⁿ chit-tiâu koa hó bô? 
 Chheⁿ: Hó, chin hó, chin hó ı̀-sù. 
 A: Án-ni goá kà lí chhiùⁿ, (tiāu ēng Sèng-si 132 siú chheⁿ-mê toè chhiùⁿ kúi-nā pái āu-lâi ka-kı̄ chhiùⁿ), lí o̍h koa chin gâu, kin-á-jı̍t sı̄ khèng-chiok sèng-tàn, goá sàng lí chı̍t pau lé-mı̍h. 
 Chheⁿ: Pháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, to-siā, to-siā. 
 A: Lí koh ke the̍h chı̍t-pau khı̀, thang pun hō͘ pa̍t-lâng, hō͘ i kap lí saⁿ-kap hoaⁿ-hí. 
 Chheⁿ: Khó-í khó-í, goá it-tēng oē pun hō͘ pa̍t ê. (thè-tiûⁿ ná chhiùⁿ-koa). 
 B: (kı̂-koài ê bı̄n khoàⁿ-khoàⁿ) Lí kap chit ê chheⁿ-mê hiah hó, sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù, chheⁿ-mê lâng kóng chhùi chin to̍k, chit téng-hō lâng goá chin bô ài kap i kau-poê. 
 A: Pêng-iú, lí kóng án-ni sı̄ toā chhò-gō͘, chheⁿ-mê lâng in-ūi bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, sim-lāi sı̂-siông iu-chhiû, koh lâng ài khoàⁿ-khin i, só͘-í i ê sim chiū put-pêng, siat-sú lí nā hó khoán-thāi i, thé-liōng i, i tek-khak sim chiū bē to̍k, kó͘-chá Iâ-so͘ i-hó in ê ba̍k-chiu, khó-sioh lán bô pān-hoat. 
 Pái-kha: (chhiú kia̍h koáiⁿ-á, tian-tian) Goá pōng-tio̍h chı̍t ê chheⁿ-mê kā goá kóng, kin-á-jı̍t tı̄ lín lāi-bı̄n ū sím-mı̍h teh khèng-chiok Sèng-tàn, koh ū mı̍h beh hō͘ lâng, chhiáⁿ mn̄g goá lâi oē siuⁿ bān bē? 
 A: Bē ò͘ bē ò͘, chhiáⁿ lí jı̍p lâi chē. (khan i jı̍p lâi) 
 Pái: Chin chhám, chin chhám, goá ê kha lóng bē khiā, kiâⁿ lō͘ chin hùi-khı̀, tiàm chhù-nı̍h sı̄ chin ut-chut, siūⁿ kóng chhut-lâi pái-pái leh, pōng tio̍h goá ê keh-piah ê Ông chheⁿ-mê ê, the̍h 2 pau mı̍h hō͘ ke-lō͘ ê sàn-hiong gín-ná, koh teh chhiùⁿ koa chin khoài-lo̍k, i kā goá kóng che mı̍h sı̄ tùi lí chia hō͘ i ê, koa iā-sı̄ tùi lí o̍h ê, só͘-í goá iā siūⁿ kóng lâi o̍h koa lah. 
 A: Hó, goá iā kà lí chı̍t tiâu koa, lí toè goá liām, Goá sui pái-kha chin kan-khó͘, choân-lêng Kiù-chú hû-chhı̂ goá, kiò goá khí-lâi toè I kiâⁿ, loán-jio̍k ê sı̂ khan goá chhiú, hoé-thiāu hûn-thiāu hiòng-chêng khoàⁿ, o͘-àm sè-kan bô kú-tn̂g, goá sui pái-kha chin kan-khó͘, choân-lêng Kiù-chú hû-chhı̂ goá. (liām hō͘ pái-kha ê toè, tiāu kap chêng ê sio-siāng). 
 A: Lí koh chhiùⁿ chı̍t-piàn. 
 Pái: Goá ê siaⁿ-im chin pháiⁿ thiaⁿ. 
 A: Bô iàu-kín, lí toè goá chhiùⁿ chiū oē. 
 Pái: Chit tiâu koa chin ū ı̀-sù. 
 A: Lí chin khoài oē, hó, goá chit 2 pau sàng lí. 
 Pái: Hò͘-hò͘ oē-hiáu chiū ū siúⁿ mah. 
 A: M̄ sı̄ án-ni, in-ūi kin-á-jı̍t sı̄ khèng-chiok Sèng-tàn, só͘-í goán chiah sàng lí mı̍h, chhiáⁿ lí iā sàng hō͘ pa̍t lâng, hō͘ in iā hoaⁿ-hí. 
 Pái: Hó, hó, goá bêng-pe̍k lah, goá beh lâi-khı̀. (the̍h koáiⁿ-á kiâⁿ). 
 B: Iâ-so͘ kiám iā hó khoán-thāi chit hō pái-kha ê. 
 A: Án-choáⁿ, pí che khah kan-khó͘ ê iā hó khoán-thāi i. 
 B: (Kiaⁿ-hiâⁿ ê bı̄n) Pí che khah kan-khó͘ ê,...... thái-ē hiah hó, lí kóng hō͘ goá thiaⁿ. 
 A: Ū chı̍t pái ū chı̍t ê lâng put-tàn sı̄ pái-kha, pēng-chhiáⁿ choân-sin piàn-sūi chı̍t-pō͘ iā bē kiâⁿ, i thiaⁿ kóng Iâ-so͘ ê miâ, chiū kiò 4 ê pêng-iú kng i kàu Iâ-so͘ hia, kiû Iâ-so͘ i-tı̄ i, chóng-sı̄ hit sı̂ chhù-lāi í-keng moá-moá ê lâng, bē thang jı̍p khı̀, āu-lâi chiū kng kàu chhù-téng, thiah hiā khí-lâi, chiong piàn-sūi ê tùi chhù-téng lūi lo̍h-khı̀, Iâ-so͘ khoàⁿ tio̍h án-ni, put-tàn bô mē i thiah chhù-téng, tian-tò o-ló i ê sı̀n-sim, chiū i-hó i. Lí khoàⁿ Iâ-so͘ hó khoán-thāi kan-khó͘ lâng, kàu cháiⁿ-iūⁿ. 
 B: Bô-chhò bô-chhò, nā goá choè bē kàu. 
 Khit-chia̍h: (ū pēⁿ ê khoán, kiâⁿ tio̍h lō͘ kan-khó͘ kan-khó͘) Thiaⁿ kóng chit lāi-bı̄n ū mı̍h beh hō͘ lâng, ū-iáⁿ bô? Goá iā ài. 
 B: Ài thó-pn̄g khı̀ pa̍t-ūi lah. 
 A: (chin koáⁿ-kín kóng) M̄-thang koáⁿ--i, i sı̄ khó-lı̂n lâng. (khı̀ khan hit ê khit-chia̍h) M̄-bián kiaⁿ, chhiáⁿ lí hia chē. 
 Khit: Lí chit ê A-peh-à chin hó, hō͘ lí hoat-châi hoat-hok, kiáⁿ-sun chē-chē. (tı̍t-tı̍t kā i tı̀m-thâu) 
 A: Hó hó, lí iā ǹg-bāng hoat-châi. 
 Khit: Hah hah, hah hah, lí ē chhiò goá, goá nā ē hoat-châi hoat-hok, chiū m̄ bián án-ni lah, sàn-hiong chin kan-khó͘, chia̍h chá-tǹg chiū hoân-ló ē-tàu-tǹg, ta̍k-jı̍t tio̍h cháu-tang óng-sai, thó chı̍t-chhùi-pn̄g. 
 A: Goá kā lí kóng, m̄-thang hoân-ló, in-ūi lâng tı̄ sè-kan, lóng sı̄ sio-siāng, ū ê, ū ū ê kan-khó͘, bô ê ū bô ê kan-khó͘, kó͘-chá lâng kóng, "Ti-chiok siông lo̍k". 
 Khit: Lí chit ê A-chek-à, kóng bô chhò, goá iā chai, chóng-sı̄ goá kui-jı̍t chia̍h bē pá, chhēng bē sio, beh án-choáⁿ chai ti-chiok. 
 A: Che sı̄ in-ūi lí ê sim-tiong bô tit-tio̍h an-ùi lah. Iâ-so͘ kóng: "Sàn-hiong ê lâng tit thiaⁿ hok-im", sı̄ nā sı̀n Iâ-so͘, lí chiū ē tit an-ùi, koh ti-chiok. 
 Khit: Hok-im sı̄ sím-mı̍h mı̍h-kiāⁿ. 
 A: Hok-im chiū-sı̄......goá kà lí chı̍t-tiâu koa, chit ê koa chiū-sı̄ hok-im, lí nā-sı̄ hoat iu-chhiû ê sı̂, chhiáⁿ lí chhiùⁿ chit tiâu koa, pau lí tit khoài-lo̍k. 
 Khit: Tàu-tí sı̄ sím-mı̍h koa leh, hō͘ goá lâi o̍h. 
 A: Lí seng toè goá liām chı̍t-pái. Goá sui sòng-hiong chin kan-khó͘, choân-lêng Kiù-chú pó͘-chiok goá, sù goá má-ná kap oa̍h-chúi, bē iau bē chhùi-ta bē siān, chı̍t-lō͘ ǹg-bāng Chú pó-hō͘, koáⁿ-kín khí-lâi bô hoê-kò͘, goá sui sòng-hiong chin kan-khó͘, choân-lêng Kiù-chú pó͘-chiok goá. (2 lâng tâng-chê chhiùⁿ, A liām Khit-chia̍h toè, tiāu kap chêng ê sio-siāng). 
 Khit: Chin hó thiaⁿ, goá bı̂n-á-chài beh thó pn̄g ê sı̂, iā beh chhiùⁿ. 
 A: Thó-pn̄g m̄ sı̄ chèng-tong ê sū-gia̍p, lí eng-kai tio̍h khı̀ chhoē chı̍t-hāng sū lâi choè, thàn-chı̂ⁿ seng-oa̍h. 
 Khit: Hó, goá tio̍h lâi-khı̀ chhoē khoàⁿ ū sím-mı̍h kang choè, thàn chı̂ⁿ. 
 A: Goá chia iáu ū 2 pau tiám-sim, lí the̍h-khı̀ chia̍h. (Pang-chān i kiâⁿ-lō͘ thang bān-bān kiâⁿ chhut-khı̀). 
 Khit: To-siā to-siā, ǹg-bāng Iâ-so͘ pó-hō͘ lí hoat-châi, hoat-hok, chē-kiáⁿ chē-sun. (siūⁿ-siūⁿ leh) Á-bô lí lâu-teh nò, goá chı̍t ê lâng chia̍h bē liáu. 
 A: Bô iàu-kín, lí lóng the̍h khı̀, nā-sı̄ chia̍h bē-liáu, thang pun hō͘ pa̍t-lâng chia̍h, kà pa̍t lâng iā oē-hiáu khoài-lo̍k. 
 Khit: To-siā, to-siā. (thè-tiûⁿ) 
 B: Goá tùi kin-á-jı̍t khí, bat khèng-chiok Sèng-tàn ê ı̀-sù lah, m̄ sı̄ ǹg-bāng lâng sàng mı̍h-kiāⁿ hō͘ goá, goá iā beh sàng mı̍h-kiāⁿ hō͘ lâng, hō͘ hiah ê lâng só͘ khoàⁿ m̄ kı̀ⁿ ê, bô pêng-iú ê lâng, kà in iā kap lán khoài-lo̍k. (khan A ê chhiú) Goá tùi kin-á-jı̍t khí beh choè Ki-tok-tô͘. (A piáu-sı̄ chin hoaⁿ-hí saⁿ-kap thè-tiûⁿ). 
 Pı̀-bō͘