Choâ-tiau hèng chia̍h choâ-bah

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khoàⁿ goá ê hêng ,kap lāi-hio̍h chiok sêng , 
Goá khah-ài toà lāi-soaⁿ ,
Lāi-hio̍h khah-ài toà pêⁿ-iûⁿ . Goá bô lāi-hio̍h hiah chhut-miâ ,
In-ūi goá tı̄ lāi-soaⁿ lia̍h choâ chia̍h .
Lāi-hio̍h hèng chia̍h ke-á-kiaⁿ ,
Thau-lia̍h thau-kā pháiⁿ miâ-siaⁿ .