Chok-phín

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Goá iōng chı̍t-tè bân-thô 
Téng-bı̄n liâm chı̍t-lia̍p kòng-oân
Ē-bı̄n chhah nn̄g-ki khí-thok
Chı̍t-tui sêng-kiàn kiáu-kiáu chò āⁿ
Jı̍p-jı̍p chı̍t pak-tó͘
Hō͘ i chı̍t-tè miâ-pâi
Siá nn̄g-jı̄ “jı̂n-châi”