Dogwo͘d

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Chhun-thiⁿ hoe-tián 8 chi saⁿ 
 Pe̍h hio̍h-á chò hoe 
Hoe chò boé-iah-á
Pah goā chiah tián-sı̍t ê boé-iah-á
Khin-khin khiā tı̄ chhiū-boé téng
Khiā tı̄ poe lı̄ chhiú-boé chı̀n-chêng
Hit bió-cheng ê chu-sè Kùi-hu-jı̂n ah! Lí nā khan káu-á sàn-pō͘
Pài-thok lí káu-á tiām-tiām him-sióng
M̄-thang pūi
Chí-iàu pūi chı̍t siaⁿ sui-jiân sı̄ o-ló
Só͘-ū ê hoe ē kiaⁿ--chı̍t-ē
Lóng poe--chhut-khı̀