Eng-hoe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Chhun-thiⁿ hoe-tián 8 chi jı̄ 
 Eng-hoe sı̄ bú-sū ê lêng-hûn 
Chun-siú iok-sok ê oē
Chhun-thiⁿ sûi kàu
I to̍h pò-tò Chhun-thiⁿ tı̂-tò
Bē-tàng koài i kui-châng bān-lúi
Bô chı̍t lúi khéng chhut-kiàm
Khéng hō͘ chhun-thiⁿ chı̍t-koá goân-khı̀ Kóng-sı̂ tı̂, hit-sı̂ kín
Oa̍t chı̍t-ē thâu
Chhun-thiⁿ kóng i lâi ah
Só͘-ū ê bú-sū
Chún-sı̂ chhut-kiàm Peh-hoe kiàm, âng-hoe kiàm
Chı̍t chhoàn chı̍t ki kiám
Chı̍t ki chı̍t chhoàn hoe
Kui-châng lúi-lúi tūi-tūi
Bān-kiàm tâng-chê chhut-chiau Só͘-ūi bú-sū
Kı̂-sı̍t iu-ngá siù-khı̀
Iân chúi-piⁿ thiàu-chhut chá-chhun ê ián-koa Goân-lâi, eng-hoe sı̄ un-jiû ê bú-kı̄
Bú-sū ê lêng-hûn
Hoà-chiâⁿ chı̍t-kûn khin-êng phiau-jiân
Hong-chêng bān-chheng ê chhun-thiⁿ sū-lí Só͘-ūi kiàm
Chiū-sı̄ eng-hoe ê jiû-chêng