Eng-thiāu-chiáu kńg lê-á-chūn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Eng-thiāu-chiáu chin-gâu poe , 
Poe-koân poe-kē bô-būn-tê ,
Nā beh khoàⁿ Gún tián kang-hu , Sió-tán 1-ē ,
Khı̀-liû nā chhèng-koân ,
Gún ē kui-tı̄n ná lêng-kńg-hong poe-chiūⁿ-thiⁿ ,
Hō͘ Lín khoàⁿ-kah ba̍k-chiu chhop8 -chhop8-nih .
Toā-siaⁿ hoah-hiu "sı̍t-chāi chin hi-kı̂ !"