Gêng-chhun-hoe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 --Chhun-thiⁿ hoe-tián 8 chi it(chiàu khui-hoe ê sūn-sū pâi-lia̍t) 
 Chı̍t-pâi kē-kē khiam-pi ū-lé 
Chı̍t-pâi tı̍t-tı̍t hoaⁿ-hí khoán-sè
N̂g gı̀m-gı̀m
N̂g kah ē tín-tāng
Iô-tāng kui sin-khu
Kui-ê sin-khu ná-chhiūⁿ chı̍t-ki chhiú
Ná-chhiūⁿ put-thêng teh ia̍t-chhiú
Hoan-gêng chhun-sı̂n kàng-lı̂m tāi-tē
Gêng-chhun-hoe tē-it--ê