Gí-giân Tô͘-sat àn

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Àn-iû: 2002 nı̂ Tâi-oân bó͘ Hoâ-gí pó͘-sı̍p-pan tı̄ Bí-kok khan-teng kóng-kò, Sú-kı̂-pan tāi-liōng chio-seng. Chin-chē bô ı̀-sek ê Tâi-oân-lâng kā chú-tē sàng tńg-khı̀ o̍h Hoâ-gí kap Tiong-kok bûn-hoà. Kiat-kó, só͘-ū pò-miâ ê ha̍k-goân choân-sò͘ lı̂-kı̂ sí-bông. Kai pó͘-sı̍p-pan pı̄ kok-chè hoat-têng khòng-kò gı̂-giân tô͘-sat. 
 Pı̄-kò: Oan-óng ah! Tāi-jı̂n 
Goán sı̄ seng-lí-lâng
Bo̍k-tek sı̄ thàn-chı̂ⁿ
M̄-chai án-ne ē thâi-sí hiah chē lâng
M̄-chai chia ê ha̍k-goân chiah ko͘-chui
O̍h chı̍t kı̂ Hoâ-gí
Soah sí giān-giān Pı̄-kò piān-hō͘ lu̍t-su: Chia ê ha̍k-goân ê sí-bông
Choa̍t-tùi kap o̍h Hoâ-gí bô tı̄-tāi
Kap Tiong-kok bûn-hoà bô tı̄-tāi
Tiong-kok bûn-hoà chún-kóng ū to̍k
Mā bē tı̀-kàu o̍h chı̍t kı̂ Hoâ-gí
Soah sí giān-giān Kiám-chhat-koaⁿ: Chia ê gín-á choân- pō͘ lóng-sı̄ o̍h chı̍t-kı̂ Hoâ-gí
Tiòng-to̍k lâi sí
Hoeh-chheng kiám-giām ê kiat-kó
Chèng-bêng ū kiông-chè bı̍t-chı̍p chù-siā gí-giân to̍k-sò͘
Tı̀-sú gín-á thé-chit sek-èng put-liông
Khiàm-khoat khòng-thé
Thoân-jiám tio̍h koè-liōng bûn-hoà chı̀n-tōng
Náu sè-pau sùn-kan sí-bông
Che hián-jiân sı̄ chı̍p-thé gí-giân tô͘-sat Goân-kò piān-hō͘ lu̍t-su: Tâi-oân gín-á èng-tong chia̍h in ka-ki ê bûn-hoà bó-leng
Chiah ē kiān-khong sêng-tióng
Kiông-chè i suh ū ui-hia̍p sèng ê Tiong-kok pó͘-pá
It-sı̂ chhoán-khùi bē-lı̄
Náu khoat iông
Tong-jiân mā sí giān-giān Poê-sím-thoân: Guilty!
Hoat-koaⁿ: Pı̄-kò phoàⁿ iú-kı̂-tô͘-hêng 5000 tang