Gín-á khoàⁿ chheⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Thiⁿ-téng ê chheⁿ teh chhiùⁿ-koa 
Chhiùⁿ kà ba̍k-chiu nih-ā-nih
Gín-á tiām-tiām thiaⁿ
Ba̍k-chiu sih-ā-sih Gı̂n-hô ê chheⁿ teh sńg-chúi
Sńg kà seng-khu sih-ā-sih
Gín-á kim-kim-khoàⁿ
Gín-á ba̍k-chiu nih-ā-nih Gín-á ba̍k-chiu bui-bui-bui
Gín-á ba̍k-chiu mi-mi-mi

(Tâi-bûn Bóng-pò tē 94 kı̂, 2004 nı̂ 7 goe̍h)