Gû-sái-chiáu-á miâ pháiⁿ-thiaⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Khoàⁿ goá ê thé-keh sı̍t-chāi seⁿ-chò chin-súi , 
Thiaⁿ Goá-ê miâ ná-ē chiah-nı̄ pháiⁿ-thiaⁿ ,
Lóng-sı̄ in-ūi hèng-chia̍h báng-thâng ,
Gún chó͘-sian chiah kà Gún tiàm gû-sái-tui thó-chia̍h ,
Chiah-ē hō͘-lâng hō-chò chit-khoán miâ .
Ūi-tio̍h seng-oa̍h , su-iàu poe koh su-iàu gâu-cháu ,
Gún chia̍h báng-thâng ,tùi Lín jı̂n-lūi lâi-kóng ,
Sı̄ 1 chiah hó-chiáu . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2021 kı̂, 2004 nı̂ 5 goe̍h chhe 4)