Gûn Peng-oê 05

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tē 10 chiuⁿ 
Hek-tek choè Sian-lú Hêng-sū tò-lâi mn̂g-kháu, jı̍t í-keng lo̍h lah, khoàⁿ-kı̀ⁿ Kat-la-tí kap Hek-tek nn̄g lâng, chhiú khan chhiú tı̄ mn̂g kháu thit-thô, chiū tùi in nn̄g lâng kóng, “Goá í-keng chhē ū thâu-lō͘ lah.” I ê lāu-bú thiaⁿ-kı̀ⁿ i ê siaⁿ chiū chhut lâi kóng, “Goá ia̍h hó siau-sit kā lí kóng, lí ê lāu-pē kin-á-jı̍t khí-lâi chē chı̍t jı̍t lah, hiān-chāi í-keng pêng-an khùn-khı̀-lah chhin-chhiūⁿ soè-hàn gín-ná.” Hek-tek siūⁿ kóng, in nn̄g lâng to͘ ū hó siau-sit, goá ia̍h ū hó siau-sit kā in kóng, chiū tùi Hêng-sū kóng, “Hit siang peng-oê boē lah, chit lāi-bı̄n ū chhit kho͘ gûn, lí the̍h khı̀.” Hêng-sū kóng, “Cháiⁿ-iūⁿ oē boē chiah choē chı̂ⁿ, pí goán boé ê sı̂ ke chha-put-to khah choē cha̍p pē.” Hek-tek kóng, “Sı̄ boé ê lâng kam-goān chhut chiah choē chı̂ⁿ, chit ê bô koan-hē goá ê sū, lí m̄-bián gı̂ goá.” Hêng-sū kóng, “Sió-chiá, lí tio̍h chiong chiah-ê chı̂ⁿ the̍h tò-khı̀ hêng i, chit ê sı̍t-chāi sı̄ thài-choē.” Hek-tek kóng, “Goá tiāⁿ-tio̍h m̄ hêng i, i kam-goān chhut chhit kho͘ gûn boé chit siang chin hó ê peng-oê, goá ūi-tio̍h siáⁿ-sū beh hêng-i, goá bô phiàn lí, lí m̄ sı̀n goá ê oē mah ?” Hêng-sū khoàⁿ-kı̀ⁿ Hek-tek ba̍k-chiu hâm ba̍k-sái beh khàu chhut lâi, chiū kóng, “Goá chū-jiân sı̀n lí ê oē, hùi lí ê sim-sı̂n, chin to-siā lí.” Hêng-sū chiū the̍h 7 kho͘ gûn kau i ê lāu-bú kóng, “Kín khı̀ boé tām-po̍h hō͘ lāu-pē chia̍h.” I ê lāu-bú khoàⁿ-kı̀ⁿ 7 kho͘ gûn chin hoaⁿ-hí, āu-lâi chai sı̄ Hêng-sū boē peng-oê tit-tio̍h ê, boē kı̀m-tit thó͘-khùi kóng, “Chit ê sı̄ Siōng-tè siúⁿ-sù goá ê kiáⁿ ê, nā-sı̄ lí kàu sài peng hit jı̍t, beh the̍h sím-mı̍h lâi chhēng nı̍h ?” Hêng-sū kóng, “Goá bô phah-sǹg beh sài-peng, siat-sú beh sài-peng ia̍h chin khoài.” Chiū chiong chhiú tı̄ tē-á lāi the̍h chhut tām-po̍h tâng lui, hō͘ i ê lāu-bú kóng, “A-bú, lí khoàⁿ, goá í-keng thàn tām-po̍h tâng-hui, nā-sı̄ jı̍t-jı̍t lóng thang thàn chiah-ê chı̂ⁿ, m̄-bián kúi jı̍t, chiū thang koh-chài boé chı̍t siang peng-oê, kàu khah kú chiong-lâi iáu beh hoat-châi lah.” I ê lāu-bú chiū the̍h chı̂ⁿ kóng, “Nā-sı̄ lāu-pē só͘ tâi ê chı̂ⁿ nā iáu tı̄-teh, lán chiū chin-chiàⁿ beh hoat-châi lah.” Hêng-sū kóng, “A-bú, hit ê chı̂ⁿ nā-sı̄ bô-khı̀, iā sı̄ bô hoat-tit, chí-ū tio̍h chiong chit ê sū pàng tı̄ ka-chiah-āu.” I ê lāu-bú kóng, “Lí kóng sı̄ chin khoài, lí ê lāu-pē teh thèng-hāu chit ê chı̂ⁿ thang ēng chin sı̄ ûi-lân.” Chiū kiò Kat-la-tí ài i pı̄-pān àm-pn̄g, oa̍t-thâu khoàⁿ-kı̀ⁿ Hek-tek chē tı̄ chı̍t châng kó͘-chhiū téng, tú-tú teh kā Kat-la-tí kóng chı̍t ê sian-ka ê kò͘-sū. Pek chím chı̀n-chêng khı̀,sim-siūⁿ chit kúi ê gín-ná cháiⁿ-iūⁿ ê khó-ài, chiū tùi Hek-tek sió-chiá kóng, “Sió-chiá, in hiaⁿ-tı̄-á nn̄g lâng sı̄ chı̍t ê hiuⁿ-siā ê gín-ná, sió-chiá lí tı̄ in tiong-kan chhin-chhiūⁿ sian-lú.” Hek-tek chhiò kóng, “Goá chhin-chhiūⁿ sian-lú mah ?” Chiū kap in thit-thô chhiò-kóng, “Goá chit ê sian-lú kàu lín chit lāi lâi thit-thô, sı̄ tiâu-kò͘-ı̀ lâi pó-hō͘ lín chiah-ê, koh thang lâi chiâⁿ lín ta̍k lâng sim-lāi só͘ ài ê chı̀-goān.”Án-ni kiò Hêng-sū kóng, “Hêng-sū lí ài sian-lú hō͘ lí sím-mı̍h ?” Hêng-sū khoàⁿ-tio̍h i siūⁿ i chin sı̄ chı̍t ê sian-lú, pèng m̄-sı̄ chhiò oē, chiū láu-sı̍t kóng, “Goá goān chā mı̂ só͘ chhē ê mı̍h oē hō͘ goá chhē-tio̍h chiū hó lah.” Kat-la-tí chiū chhiò. Hêng-sū ê lāu-bú kóng, “Lí m̄ eng-kai kóng chit ê oē, lí cháiⁿ-iūⁿ kóng chhut lah ?” Kóng soah chiū jı̍p chhù, Hek-tek chiū chng-teh chhin-chhiūⁿ sian-lú chı̍t iūⁿ, thiàu-khí-lâi chhiò hi-hi kóng, “Chiàu lí só͘ goān ê.” Chiū chiong chhiú-lāi só͘ the̍h ê po-lê chu-á the̍h hō͘ Hêng-sū, chı̍t bı̄n chiong kha ǹg toē, chı̍t ē kí kóng, “Lí chiong chit ê tâi tı̄ goá kha ta̍h ê toē, kin-àm m̄-bián thèng-hāu ge̍h kng chiò lâi, chiū oē chiàu lí ê goān.” Kat-la-tí thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng chiū toā chhiò bô soah. Hek-tek ké chng hoat siū-khı̀ ê iūⁿ kóng, “Lí káⁿ chhiò sian-lú mah ? Chiū boē-oē chiàu lí ê só͘ goān.” Kat-la-tí chhiò kóng, “Goá iā bô beh tùi lí kiû sím-mı̍h mı̍h.” Hek-tek kóng, “Chin hó, lí m̄-bián chiū hó.” Kóng soah chiū oa̍t sin beh cháu. Hêng-sū hiaⁿ-bē nn̄g lâng kín kiò kóng, “Chài-hoē.” Hek-tek iā kóng, “Chài-hoē.”Chiū-cháu. Kat-la-tí tùi Hêng-sū kóng, “A-ko, lí khoàⁿ, chit ê sió-chiá chin hó khoàⁿ, chin súi, koh un-jiû, chin sı̄ khó-ài.” Hêng-sū bô choè siaⁿ, jı̍p-khı̀ the̍h chı̍t ki ê tı̂-thâu, chiū tı̄ Hek-tek só͘ ta̍h ê toē, ǹg-ē ku̍t khí-lâi, i ê sió-bē kóng, “A-ko choè sím-mı̍h sū ?” Hêng-sū kóng, “M̄-thang choè siaⁿ, lí lâi khoàⁿ,” chiū chı̍t bı̄n ēng la̍t ku̍t, chı̍t bı̄n kóng, “Goá beh tâi chit lia̍p chu.” Chit sı̂ i ê lāu-pē teh khùn, i ê lāu-bú the̍h chhâ hé tı̄ hé-lô͘ lāi, chiū khui mn̂g kiò kóng, “Gín-ná jı̍p-lâi.” Hêng-sū hut-jiân toā siaⁿ kiò kóng, “A-bú, kín lâi khoàⁿ.” I ê lāu-bú m̄ chai gín-ná kiò sím-mı̍h sū, tùi án-ni chiū chhut lâi khoàⁿ. Hêng-sū iû-goân toā kiò kóng, “Kín lâi, kín lâi, a-bú kín lâi khoàⁿ.” Thèng-hāu i ê lāu-bú kàu bı̄n-chêng, Hêng-sū í-keng hoaⁿ-hí kàu oē boē-oē kóng chhut, ná chhoán kóng, “A-bú, lí khoàⁿ, che kiám m̄-sı̄ hit ê chı̂ⁿ koàn-á mah ?” Kūn tı̄ chit châng chhiū ê iū-pêng, chı̍t châng kó͘-liú chhiū, sı̄ kū-nı̂ in-ūi chhiū ńg jia-tio̍h soaⁿ-ō͘ⁿ, boē-oē siⁿ-tióng , só͘-í kù khí-lâi. Chā-àm só͘ ku̍t hit ūi hit châng soè liú-chhiū, lāu-pē phoà-pı̄ⁿ ê sı̂ iáu-bē chai ê, chū-jiân sı̄ tı̄ chit châng ê piⁿ-á, cháiⁿ-iūⁿ chā-àm bô siūⁿ kàu nı̍h ?” Pek chím chı̍t kù oē to kóng boē chhut lâi, chí-ū àⁿ-thâu khoàⁿ Hêng-sū, chı̄n la̍t khiú hit ê chı̂ⁿ koàn, koh chı̄n tāng, khiú boē chhut-lâi, i chiū chiong chhiú chhun jı̍p-lâi, tāi-seng the̍h chhut kúi tè chng, āu-lâi koh the̍h chhut nn̄g siang o͘-be̍h, be̍h-lāi toé gûn moá-moá, nā-sı̄ hit ê be̍h í-keng noā lah. Hit sı̂ in bú kiáⁿ saⁿ lâng, chı̍t bı̄n sǹg chı̂ⁿ, chı̍t bı̄n khàu, chı̍t bı̄n chhiò, hoaⁿ-hí kàu boē-kò͘-tit. Ku̍t liáu, Pek chím jı̍p-khı̀ khoàⁿ i ê tiōng-hu chin sı̄ kı̂-koài, tı̄ goā-bı̄n hit hō toā-siaⁿ kiáu-liáu, i iû-goân an-sin khùn bô chhíⁿ. Pek chím kóng, “Bı̂n-á jı̍t tio̍h thoè lí ê lāu-pē pı̄-pān koe-nn̄g hı̂-bah, pe̍h mı̄-pau, gû-bah chiap chiah-ê , ēng che chin choē pó͘-ióng ê mı̍h hō͘ lí ê lāu-pē chia̍h, chū-jiân thang ióng-kiāⁿ, lán ē-hng ia̍h thang chia̍h khah hó ê mı̍h.” Án-ni in pı̄-pān chı̍t ê ke̍k hó ê àm-tǹg, choè in cha̍p nı̂ í-lâi só͘ bô ū chia̍h ê, chhin-chhiūⁿ iân-sia̍h chı̍t iūⁿ. Chı̍t-ke hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí ûi chē teh chia̍h, Kat-la-tí kóng, “A-ko,lí tio̍h kín-kín khı̀ sio̍k-hoê hit siang peng-oê.” Hêng-sū kóng, “Bô chhò, goá beh khı̀ sio̍k-hoê lâi, thang lâi liān-sı̍p liu peng.” Hit jı̍t àm, Hek-tek tò-khı̀, siūⁿ-lâi siūⁿ-khı̀, m̄ chai Hêng-sū chā-àm chhē sím-mı̍h, kiaⁿ-liáu Hêng-sū sit-lo̍h in ê to, chiū kóng, “Beh sı̄ hō͘ in oē chhē-tio̍h hit ki to chiū hó lah.” Hêng-sū hit mı̂ chha-put-to kui mı̂ bô khùn kàu thiⁿ beh kng, chiah khùn tiap-á-kú, chiū bāng-kı̀ⁿ ka-kı̄ tı̄ chhiū-nâ lāi, khoàⁿ-kı̀ⁿ piàn-toē to sı̄ n̂g kim, koh khoàⁿ-kı̀ⁿ chhiū-ki koà chı̍t ê kim pió, koh chin choē súi ê chu iā chı̍t siang peng-oê, chit ê í-goā tē-it sim-ài ê, chiū-sı̄ hō͘ i hit lia̍p chu-á ê sian-lí iā tı̄ chit ê chhiū-nâ lāi. Tē 11 chiuⁿ
Kim ê Pió-á Tē jı̄ jı̍t, Hêng-sū chhut-goā choè kang, Kat-la-tí chhut khı̀ khioh chhâ, So͘ Pek-hok khí-lâi chē tı̄ kau-í nı̍h, Pek chím siu-chéng pâng-lāi, sàu toē liáu chiū chiong liú-chhiū piⁿ kut-tio̍h gûn ê sū, soè-jı̄ kóng hō͘ i thiaⁿ. Pek peh thiaⁿ liáu, cha̍p hun ê hoaⁿ-hí, cheng-sı̂n toā chín-heng, āu-lâi koh chiong kim pió-á the̍h chhut lâi, the̍h hō͘ i ê tiōng-hu, ǹg-bāng i ê tiōng-hu kā i kóng pió-á ê goân-in,i ê tiōng-hu the̍h pió-á khoàⁿ chı̍t tiap-á-kú kóng, “Ū iáⁿ, goá oē-kı̀-tit chheng-chheng chhó-chhó ê, ū chı̍t ê chin hó ê ta-po͘ gín-ná, chhin-chhiūⁿ lán Hêng-sū chı̍t iūⁿ ê sêng-sı̍t, i tı̄ goá bē poa̍h-tó hit jı̍t ê í-chêng hō͘ goá.” I ê tiōng-hu kóng chit ê oē ê sı̂ bı̄n-sek piàn-pe̍h, siaⁿ-im hoat chùn, Pek chím kín the̍h tām-po̍h io̍h lâi hō͘ i chia̍h, i chiū khah hó, kè chı̍t khek kú, Pek chím koh mn̄g, “Hit ê gín-ná cháiⁿ-iūⁿ hō͘ lí chit ê pió-á ?” I ê tiōng-hu kóng, “Chit hāng sū chin sı̄ khó-sioh, tng-sı̂ hit ê gín-ná kóng, in-ūi i bô sió-sim, chhò-gō͘ hāi chı̍t lâng ê sı̀ⁿ-miā, só͘-í i kín-kín beh tô-cháu khı̀ pa̍t kok, beh tah chûn ê sı̂, i chhiáⁿ goá chiong chit ê pió-á hō͘ bó͘ lâng, goá chit sı̂ siūⁿ boē chhut, hit ê khó-lı̂n ê gín-ná chin khó-sioh, ai-ah taⁿ goá siūⁿ-chhut lah, sı̄ beh hō͘ i ê lāu-pē, iā kiò i ê lāu-pē siá phoe hō͘ i.” Pek chím koh mn̄g, “Lí oē-kı̀-tit i ê pē ê miâ, pèng tiàm tı̄ tah-lo̍h mah ?” Ìn kóng, “Goá boē-kı̀-tit, goá chı̄n-la̍t siūⁿ i ê lāu-pē ê miâ-sı̀ⁿ chū-chí, koh siūⁿ i tô-cháu kàu tah-lo̍h chı̍t kok, goá choân-jiân siūⁿ boē chhut-lâi, chí-ū chai thâu-náu loān-loān chhin-chhiūⁿ toā hái-chúi hoā-hoā háu ê siaⁿ-im, ná chhin-chhiūⁿ tē-hoāⁿ tó chı̍t iūⁿ.” I ê bó͘ kóng, “Siūⁿ boē chhut, bô iàu-kín, lí m̄-thang siūⁿ, hiān-chāi goá chiong pió-á the̍h chhut-lâi, lí hioh-khùn chı̍t khek kú, thèng-hāu lí ê sin-thé ióng-kiāⁿ, lí chiū oē siūⁿ-chhut. Ai-ah, lí khoàⁿ, chit ê pió-khak lāi-bı̄n ū kúi jı̄, lán thang lâi soè-jı̄ khoàⁿ chí kúi jı̄ sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù.” In tú teh gı̄-lūn hit ê jı̄ ê ı̀-sù, hut-jiân thiaⁿ-kı̀ⁿ ū lâng phah mn̂g, Pek chím chiū chiong pió-á kín-kín khǹg lâi khui mn̂g, khoàⁿ-kı̀ⁿ sı̄ Phok i-seng lâi, hui-siông hoaⁿ-hí chiū kiò kóng, “I-seng ah, goân-lâi sı̄ lí lâi, kin-á-jı̍t goá ê tiōng-hu chin hó lah.” Chiū kí i ê tiōng-hu tùi i-seng kóng, “Lí khoàⁿ, i í-keng khí-lâi chē, chhin-chhiūⁿ hó lâng ê khoán.” I-seng chhiò-bı̄n kóng, “Goá khoàⁿ lí bô khiàm-ēng goá.” Pek chím kóng, “Kı̂-koài i ū chit hō hó ê cheng-sı̂n, in-ūi goá chā-jı̍t ê-po͘ chhē-tio̍h goá cha̍p-nı̂ chêng só͘ tâi ê gûn, i ê sim-lāi hoaⁿ-hí, só͘-í cheng-sı̂n iā chin chiok.” I-seng chiū thí-khui ba̍k-chiu khoàⁿ in put-chí kı̂-koài. Pek chím koh kóng, “I-seng, taⁿ chhiáⁿ lí kā goá kóng, lí pêng-siông ê i-io̍h hùi ê kui-lē joā-choē chı̂ⁿ, goá thang chiàu siàu hō͘ lí.” Phok i-seng kóng, “M̄-bián kóng chı̂ⁿ ê oē, goá āu-lâi thang tùi pa̍t lâng the̍h.” Tú-tú kóng ê sı̂, Hêng-sū tò-lâi. Phok i-seng chiū kí Hêng-sū kóng, “Hit ê gín-ná kám-kek goá ê sim, í-keng kàu-gia̍h ê i-kim hō͘ goá.” So͘ Pek-hok chiū kā Phok i-seng hân-tâm kóng, “Lí ke-lāi ū gín-ná mah ? Hiān-chāi tı̄ tah-lo̍h ?” Phok i-seng thiaⁿ-kı̀ⁿ kóng iu-chhiû ê bı̄n, chı̍t kù to boē ı̀n, Pek-hok kóng,“Lí m̄-thang kı̂-koài goá koán pa̍t lâng ê ke-sū, goá sı̄ in-ūi ū chı̍t ê gín-ná, chá kúi-nı̂ tô-cháu khı̀ goā-kok, m̄ chai i ê ke tiàm tı̄ tah-lo̍h, chiū thoè i iu-siong, só͘-í goá mn̄g lí ū kiáⁿ tı̄ goā-bı̄n bô, goá ū chı̍t hāng mı̍h, sı̄ chit ê gín-ná kiò goá toà hō͘ i ê lāu-pē.” Pek chím chiū kín-kín kóng, “Kiám-chhái Phok i-seng oē bat chit kúi jı̄ ê ı̀-sù.” Chı̍t bı̄n kóng, chı̍t bı̄n chiong pió-á the̍h hō͘ Phok i-seng khoàⁿ. I-seng chı̍t ē khoàⁿ hit ê L.J.P. saⁿ jı̄ boē bián toā kiaⁿ, chiū a-a khàu kóng, “Chit ê sı̄ goá ê kiáⁿ ê miâ-jı̄, lí kóng hit ê gín-ná ún-tàng sı̄ goá ê kiáⁿ.” Sûi-sı̂ khàu kiò kóng, “Goá ê kiáⁿ La-jı̂n-su ah, Goá taⁿ oē chai lí tı̄ tah-lo̍h chiū hó, goá ê Siōng-tè ah, chit sı̂ i tek-khak tı̄ hia teh kan-khó͘, kiám-chhái sı̄ sí lah, iā bē thang chai, Pek peh, goá ê kiáⁿ ū kiò goá kià phoe hō͘ i mah ?” So͘ Pek-hok tuh thâu kóng, “Sı̄ ah, kiò lí siá phoe hō͘ i.” Phok i-seng kóng, “Lí siūⁿ i chit sı̂ tàu-tí tı̄ tah-lo̍h ?” So͘ Pak-hok iô-thâu thó͘-khùi kóng, “Goá choân-jiân boē-kı̀-tit, chı̍t-tiám-á siūⁿ boē chhut-lâi.” Kóng-tio̍h chhin-chhiūⁿ chin kan-khó͘ ê khoán. Hêng-sū chit sı̂ khoàⁿ-kı̀ⁿ Phok i-seng cha̍p hun ê iu-būn, sim-lāi iā thoè i chin oh kè, tùi án-ni chiong chhiú hē tı̄ i-seng ê keng-thâu téng, hián-chhut chin lı̂n-bín ê sim, an-ùi i kóng, “Phok i-seng, m̄-bián kè-thâu ê khoà-lú, nā-sı̄ lí ê kiáⁿ iáu tı̄-teh, goá tek-khak oē thoè lí chhē i tò-lâi, sè-kài sui-jiân toā, goá tek-khak chı̄n goá ê le̍k-liōng, tı̍t kàu chhē-tio̍h chiah soah, goá ê pē-bú iā tek-khak kam-goān goá thoè lí choè chit ê sū, bô lūn lí ài goá kàu tah-lo̍h goá to beh khı̀.” Chit sı̂ Kat-la-tí tò-lâi, thiaⁿ-kı̀ⁿ chit ê oē chiū thı̂-khàu kóng, “A-ko, lí eng-kai tio̍h khı̀, lâi pò-tap i-seng ê toā-un, to̍k-to̍k a-ko khı̀ liáu, lán ke-lāi bô lâng thang chiàu-kò͘, chái-iūⁿ oē kè nı̍h ?” Phok i-seng iā bô khui chhùi, So͘ Pek-hok kóng, “Hit lāi-bı̄n iáu ū chı̍t tiuⁿ soè siōng, to̍k-to̍k i hō͘ goá ê sı̂, í-keng chiong hit ê siōng the̍h khı̀ lah.” Phok i-seng thó͘-khùi kóng, “Hit ê sı̄ i ê lāu-bú ê siōng, goá ê kiáⁿ cha̍p hè ê sı̂, i chiū sí lah, kám-siā Siōng-tè hō͘ i iáu oē-kı̀-tit i ê lāu-bú. Goá taⁿ chiong i ê tāi-chı̀ siông-sè kā lí kóng. Chá i sı̄ goá ê hù-chhiú, in-ūi i ū chı̍t pái the̍h io̍h hō͘ pı̄ⁿ lâng chia̍h, khiok the̍h chhò, the̍h to̍k-io̍h hō͘ lâng, pı̄ⁿ lâng nā chia̍h hit ê io̍h oē liâm-piⁿ sí. Kai-chài, lâng iáu-bē chia̍h i, goá chai ū chhò-gō͘, oāⁿ hit ê io̍h, pı̄ⁿ lâng sui-bóng sí, m̄-sı̄ tùi chia̍h to̍k-io̍h sí. Hit sı̂ in-ūi lâng chhiáⁿ goá khı̀ khoàⁿ pı̄ⁿ, bô tú-tio̍h goá ê kiáⁿ kā i kóng, kàu tē jı̄ àm goá tò-lâi, goá ê kiáⁿ í-keng cháu-khı̀, tùi hit sı̂ khı̀ goán pē kiáⁿ bô koh kı̀ⁿ-bı̄n. Ai-ah, i chhut-goā liáu-āu, boē bián-tit siū chin choē ê kan-khó͘, chit cha̍p nı̂ ê kú i tek-khak chin siàu-liām goá, ǹg-bāng goá ū siá phoe hō͘ i, nā-sı̄ goá tı̄ ke-nı̍h, chhin-chhiūⁿ gōng lâng, lóng bô siūⁿ i sı̄ in-ūi chhò-gō͘ choè hit hāng sū tô-cháu khı̀, goá lia̍h choè i sı̄ chı̍t ê siàu-liân ê gōng lâng, bōng-un poē-gı̄, kam sim pàng-sak goá, chhut goā khı̀ hòng-tōng, chit sı̂ chai i pèng m̄-sı̄ chit hō ê gín-ná.” Hêng-sū kóng, “Chhin-ài ê i-seng, chhiáⁿ lí m̄-thang khàu, i kı̀-jiân sı̄ chin thiàⁿ lí kap i ê lāu-bú, goé it-tēng thoè lí chhē tò-lâi, hō͘ lí pē-kiáⁿ saⁿ kı̀ⁿ chiū-sı̄ lah.” Phok i-seng khan Hêng-sū ê chhiú kóng, “Lí ū chit hō ê hó sim, goān Siōng-tè chiok-hok lí, hō͘ lí só͘ kóng ê, oē ta̍t bo̍k-tek.” Koh kóng, “Āu-lâi nā kó-jiân tit-tio̍h kap goá ê kiáⁿ ū chı̍t tiám-á koan-hē ê iáⁿ, chiū chhiáⁿ lí thong-ti goá, hó mah ?” Hêng-sū kóng, “Hit ê sı̄ chū-jiân, m̄-bián lí hoan-hù.” I-seng koh khoàⁿ Hêng-sū, tùi i ê lāu-pē kóng, “Lí ê kiáⁿ ê ba̍k-chiu chin chhin-chhiūⁿ goá ê kiáⁿ, goá thâu chı̍t pái khoàⁿ-kı̀ⁿ i ê sı̂, i khoàⁿ goá tú-tú chhin-chhiūⁿ sı̄ goá ê kiáⁿ teh khoàⁿ goá chı̍t iūⁿ.” So͘ Pek-hok chhiò kóng, “M̄-nā chhin-chhiūⁿ lí ê kiáⁿ, iáu ū tām-po̍h chhin-chhiūⁿ lí.” Chit sı̂ i-seng chhin-chhiūⁿ hoaⁿ-hí ê khoán, ho̍h-á chhiò kóng, “Pek peh, goá án-ni kiáu-jiáu lí chı̍t poàⁿ jı̍t, tùi put-chū lí, lí m̄-bián ūi-tio̍h goá tio̍h-kip, goá kin-á-jı̍t sui sı̄ ba̍k-sái bô ta, to̍k-to̍k goá chai kúi-nā nı̂ lâi, sim-lāi iā bô ū chhin-chhiūⁿ kin-á-jı̍t ê pêng-an, goá chit sı̂ beh khı̀ lah, goá thang chiong chit ê pió-á the̍h khı̀ mah ?” Sō͘ Pek-hok kóng, “Lí eng-kai tio̍h the̍h khı̀, koh iā sı̄ lí ê kiáⁿ ê ı̀-sù, kiò goá tio̍h kau hō͘ lí.” Phok i-seng tùi Pek chím kóng, “Lí ê tiōng-hu m̄-bián chia̍h io̍h lah, chí-ū hō͘ i ê sim pêng-an, chit ê chiū-sı̄ i ê io̍h. Hêng-sū khéng thoè goá chhut khı̀ chhē goá ê kiáⁿ, goá chin kám-siā lí, goān Siōng-tè chiok-hok lín chı̍t ke.” Pek chím kóng, “Goān Siōng-tè chiok-hok lí, hō͘ lí kín kı̀ⁿ-tio̍h só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ.” Kóng liáu Phok i-seng chiū chhut khı̀, Hêng-sū sàng i khı̀, koh an-ùi i kóng, “Goá tek-khak oē thoè lí chhē-tio̍h i, chhiáⁿ lí pàng sim.” Phok i-seng kóng, “Án-ni chiū hó, goá lâi khı̀, lí ê pē khah pêng-an ê sı̂, chhiáⁿ lí thàm mn̄g i kúi kù, khoàⁿ i ū koh-chài siūⁿ-tio̍h tām-po̍h koan-hē tı̄ goá ê kiáⁿ ê sū mah.” Hêng-sū kóng, “Beh, goá tek-khak thàm mn̄g i.” I-seng kóng, “Chài-hoē,” chiū chē bé-chhia khı̀, Hêng-sū chai chit sı̂ i-seng ê cheng-sı̂n pí tāi-seng oa̍h-tāng choē-choē lah.