Goá beh chia̍h chhiū-á

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Beh-ám-á sı̂, Goá lóng ē khan sun--ê khı̀ sàn-pō͘, sūn-soà kà sun--ê kóng Tâi-gí. “hoe!” “hoe!” “chiáu-á!” “chiáu-á!” “thih-bé!” “thih-bé!” “chhiū-á!” “chhiū-á!” Sàn-pō͘ tńg--lâi, A-má kā A-kiâu chhı̄-pn̄g. “A-Kiâu beh chia̍h siáⁿ-mı̍h?” “A-má! A-Kiâu beh chia̍h chhiū-á.” Ta̍k-ê gāng--1-ē-á, A-Kiâu ná-ē beh chia̍h chhiū-á? “Chhiū-á tı̄-chia.” A-Kiâu iōng chhiú kí toh-téng hit-poâⁿ chheⁿ-chhá chheⁿ-sek hoe-á-chhài.