Goá chit-mái tı̄ Lō͘-siōng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Beh-tàu-á 11tiám goā, bú--a khà tiān-oē hō͘ A-seng: 
 Bú: Tiong-tàu ài hām lí ê cha-bó͘ pêng-iú tńg-lâi chhù--lin chia̍h-pn̄g--ō͘ !
 Seng: Goá chit-mái tı̄ “lō͘ siōng”.
 Bú: Án-ne ē kı̀-tı̍t sūn-soà tı̄ Pó-táu bé chē bah-oân tńg-lâi!
 Seng: Bú--a! Taⁿ lí mā hó--a, goá chit-mái tı̄ toeh lí káⁿ chai?
 Bú: M̄-sı̄ kóng tı̄ “Lō͘-siōng”?
 Seng: Sı̄--a, tı̄ Lâm-tâu beh tńg-lâi Chiong-hoà ê lō͘ siōng, ah m̄-tiō koh choan-kang sái khı̀ Pó-táu bé?
 Bú:  “Lō͘-siōng ”, m̄-sı̄ tı̄ Pó-táu sai-pêng, ná ē sái tùi Lâm-tâu tńg-lâi?
 ?!# &? 

Chù: 北斗:pó-táu