Goá m̄-chai

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Ūi-tio̍h soaⁿ-toē 
Goá chiâⁿ-choè khit-chia̍h,
Khı̀ chhoē
Chhēng súi-saⁿ--ê,
Chia̍h hó-liāu--ê,
Thàn toā-chı̂ⁿ--ê. Chóng-sı̄ in kóng:
“Goá ê saⁿ iáu-boē boé,
goá ê pak-tó͘ iáu-boē pá,
goá ê chı̂ⁿ iáu-boē chio̍k.” Pêng-iú--ah!Lí chai--mah?
Cháiⁿ-iūⁿ ‘Ū’ ê lâng kóng ‘Bô’?
‘Oē’ ê lâng kóng ‘Boē’ ah?
Nā sı̄ goá, goá m̄ chai,
Chí-ū chai ‘thó͘-khùi’ kap ‘pi-ai’ nā-tiāⁿ. Goá koh khı̀ chhoē,
Toà chháu-chhù--ê,
Chhēng phoà-saⁿ--ê,
Chia̍h chhài-pó͘--ê,
Bô i-oá--ê. Chóng-sı̄ in kóng:
“Chin hó--lah,
Tı̄ chia ū 20 kho͘,
Ū 100 kho͘,
Ū 5000 kho͘,
Thang the̍h--khı̀,
The̍h khı̀ pang-chān soaⁿ-toē.” Pêng-iú--ah!Li chai bô?
Cháiⁿ-iūⁿ ‘Bô’ ê lâng kóng ‘Ū’,
‘Boē ê lâng kóng ‘oē’--ah?
Nā sı̄ goá, goá m̄ chai,
Chí-ū chai ‘kám-kek’ kap ‘hoaⁿ-hí’ nā-tiāⁿ. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò, Tē 847 kı̂, 1959 nı̂ 7 goe̍h)