Goán m̄ sı̄ káu lô͘-châi

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Chù: 『 』 Tâi-gí hoat-im < > Hoâ-gí hoat-im Lē-koan phō i hit chiah sim-ài ê "phó͘-mè", khı̀ biō-piⁿ hit keng tōng-bu̍t chín-só͘ khoàⁿ-pēⁿ. M̄-chai sı̄ án-choáⁿ, phó͘-mè chit kúi-kang-á lóng bô siáⁿ ài chia̍h mı̍h-kiāⁿ. Hn̄g-hn̄g tō khoàⁿ-tio̍h chín-só͘ ê khan-páng, Lē-koan khoàⁿ liáu chiâⁿ boē sóng-khoài, tō jı̍p-khı̀ chhoē i-seng lí-lūn. "Lín chit keng chín-só͘ chin khi-hū lâng ō͘, sı̄ án-choáⁿ mē goán choái ài káu-á ê lâng sı̄『káu lô͘-châi』?” "Sió-chiá, lí khoàⁿ m̄-tio̍h--ah lah! Goán kā káu-á khoàⁿ kah ná pó-poè--leh, m̄-chiah kā chín-só͘ hō-choh <Kô͘ jû châi>!”