Hái-ang Soan-giân

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Goán bô ài koh sin-pū-á hêng 
Ku-ku khiā tı̄ hia
Kóng ka-kı̄ sı̄ chı̍t tiâu hân-chı̂
Hō͘ ti chia̍h koh hō͘ lâng hiâm Chiông-kin-í-āu goán beh sin-khu lia̍h thán-hoâiⁿ
Chò chı̍t chiah ún-ún chāi-chāi ê hái-ang
Poē hiòng pi-chêng ê o͘-chúi-kau
Bı̄n hiòng khui-khoah ê Thài-pêng-iûⁿ Goán sió-khoá khiau-ku ê hêng-chōng
M̄-sı̄ teh phiāⁿ gō͘ chheng nı̂ ê pau-ho̍k
Sı̄ goán beh kā ka-kı̄ oan-chò
Hi-bāng pá-boán ê keng
Sûi-sı̂ beh siā-chhut hoaⁿ-hí ê choâⁿ-chúi
Sûi-sı̂ beh siû-hiòng chū-iû ê hái-iûⁿ Tng goán ê seng-chûn hō͘ lâng ui-hia̍p
Goán ē ēng goán kian-sı̍t ê sin-khu
Piaⁿ hiòng hái-hoāⁿ
Ēng goán ê sèⁿ-miā
Kiàn-chèng goán ê chûn-chāi