Hái-khiā-á hông hoa̍t-khiā

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hái-khiā-á ,Lí leh hō͘ lâng hoa̍t-khiā sı̄--bò͘ ? 
Ná-ē siang-kha khiā-chê-chê ,lóng m̄-káⁿ kóng-oē ?
m̄-sı̄--lah ! m̄-sı̄--lah !
m̄-sı̄--lah ! m̄-sı̄--lah !
Gún a-bú ū kau-tài ,ài khiā-tiàm-chia tán-thāi ,
Thèng-hāu hı̂ hê nā chhut-hiān ,
Chı̍t-tǹg chheⁿ-chhau tō piān-piān . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2023 kı̂, 2004 nı̂ 5 goe̍h 18)