Hêng Kap Iáⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Hui-hêng-ki bān-bān poe--khí-lâi 
Bān-bān goá lı̄-khui lí
Taⁿ khai-sí chin hoaⁿ-hí
Chū-iû ê chu-bı̄ Bô joā-kú chiū khai-sí iûⁿ-hı̂n
Khai-sí , bē hó-sè
Poe chı̍t-ē kú
Chiū khai-sí siūⁿ chhù
Goân-lâi lí sı̄ goá ê chhù Chí-ū kàng-lo̍h lio̍k-tē
Un5-ûn-á, kàng-lo̍h
Khoàⁿ-tio̍h kú-kú bô khoàⁿ-tio̍h ê
Goá ê iáⁿ
Chí-ū kap goá ê iáⁿ kiat-ha̍p
It-chhè chiah ē sù-sı̄ Āu-pái nā beh koh poe
It-tēng beh chhoā lí
Goá sim-ài ê iáⁿ ah
Chò-hoé poe Ū hêng bô iáⁿ
Poe joā koân
Mā bô sǹg teh poe
Poe joā hn̄g
Mā bô sǹg lí-hêng