Hô͘-chhiu

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Cha-po͘ cha-bó͘ nā-sı̄ lóng hô͘-chhiu, 
Kui-bı̄n chhun N̄g lúi ba̍k-chiu,
Jı̂n-seng kiám chı̍t-bı̄:
Cha-po͘ cha-bó͘ sio-tú m̄-chai lâm a̍h lí,
Bô-thang sio-siòng thau hoaⁿ-hí. Cha-po͘ cha-bó͘ nā-sı̄ lóng hô͘-chhiu,
Kui-bı̄n ê mo͘ tn̂g-liu-liu,
Jı̂n-seng ke chı̍t-bı̄:
Cha-po͘ cha-bó͘ sio-chim chhùi-chhiu phah-kat-khiû.
Pak-bē-khui, thiàⁿ-tiuh-tiuh (Liân-chiau-hoe Tâi-bûn cha̍p-chı̀ Tē 24 kı̂, 2004 nı̂ 10 goe̍h)