Hô-pêng-chióng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Thiaⁿ-tio̍h Bí-kok chóng-thóng Bush 
Hō͘ lâng thê-miâ
Nobel hô-pêng-chióng Hit-kang
Tē-kiû gāng-gāng bē tín-tāng
Pàng leh hō͘ thài-iông kā i se̍h chı̍t liàn
Kui thô͘-kha la̍k kah lóng-sı̄ thiⁿ-chheⁿ
Thiⁿ-téng kô͘-kô͘-kô͘
Lóng-sı̄ lo̍k-kô͘-á-moâi Ha-le-lu-iah!
Chheⁿ-mê--ê khai-sí khoàⁿ--kı̀ⁿ
É-káu--ê khai-sí kóng-oē
Siáu-lâng-ı̄ⁿ khai-sí koaiⁿ goā-kháu ê lâng Hit-àm
Bush kap kong-táⁿ Iraq ê peng-á
In ê chhèng
Nńg ko-sô
Choân-pō͘ tit-tio̍h hô-pêng-chióng